Calendari fiscal 2024

Mitjançant el present edicte, i de conformitat amb l’article 18 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic de XALOC, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres obligats al pagament els terminis de cobrament en període voluntari corresponents a l’exercici 2024 dels Ajuntaments que han delegat les funcions de gestió i recaptació tributària a XALOC, i que s’indiquen.

D’acord amb l’article 112 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, l’exposició pública del Calendari fiscal es considera un acte tràmit no qualificat, contra el qual no és possible la interposició de cap recurs administratiu.