Projecte constructiu dels col·lectors en alta per al sanejament d’Aiguaviva i connexió al sistema de Girona

Us informem que, finalment, l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat el Projecte constructiu dels col·lectors en alta per al sanejament d’Aiguaviva i connexió al sistema de Girona, als termes municipals d’Aiguaviva i Vilablareix.
 

L’eliminació de la fossa de decantació existent, amb sobreeiximent de les aigües residuals al riu Güell, era una de les prioritats de l’Equip de Govern des de que vam entrar al 2019. Des de llavors s’ha procedit a un buidatge periódic per una empresa per evitar els abocaments al riu. Després de moltes reunions l’ACA va desestimar la creació d’una depuradora (principalment per cost de creació i manteniment, i impacte visual i sonor), i, finalment, ha escollit l’opció de connectar el clavegueram a la xarxa existent de Girona, mitjançant una estació de bombament, una canonada d’impulsió i un col·lector de gravetat.
https://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-publica/