Projecte constructiu dels col·lectors en alta per al sanejament d’Aiguaviva i connexió al sistema de Girona, als termes municipals d’Aiguaviva i Vilabrareix

En data 9 de febrer de 2024, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat tècnicament i ha incoat l’expedient d’informació pública del Projecte constructiu dels col·lectors en alta per al sanejament d’Aiguaviva i connexió al sistema de Girona, als termes municipals d’Aiguaviva i Vilabrareix, clau LSA.01364/01.P-AP23-01, ordenant l’obertura d’un termini d’informació pública de 30 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) als efectes d’examen, rectificació i reclamacions al projecte, i a la llista de béns i drets afectats per l’execució de les obres.
 
D’acord amb el que preveuen els articles 58.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril), i 40 i 127 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, us sol·licitem que ens trameteu un informe del projecte esmentat, pel que fa a les matèries de la vostra competència.
 
En el cas que no emeteu informe en el termini assenyalat de deu dies hàbils, l’ACA podrà prosseguir les actuacions pertinents del procediment, tal i com regula l’article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
El projecte el teniu a la vostra disposició al web de l’ACA a la següent adreça:
 
http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-publica/
 
Una vegada es publiqui l’anunci d’informació pública al DOGC i a dos mitjans de comunicació d’entre els que tenen més difusió local i general, moment en que sereu degudament informats per part de l’ACA, caldrà que el poseu a disposició dels interessats publicant-lo al vostre e- Tauler.
 
Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a planatm@gencat.cat o bé al telèfon 93 567 28 00.
Us sol·licitem que a les vostres comunicacions esmenteu la referència LSA.01364/01.P-AP23-01.