Convocatòria plaça agutzil

Anunci d’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la provisió definitiva, com a personal funcionari, pel sistema de concurs oposició i mitjançant torn lliure, d’una plaça d’agutzil, i la constitució d’una borsa de treball per a cobrir vacants o substitucions en règim de temporalitat.