Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit núm. 14/2019

Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit núm. 14/2019, mitjançant crèdit extraordinari