Edicte de la convocatòria i les bases per proveir una plaça de funcionari interí de la sots-escala de serveis especials, agutzil de l'escala d'administració especial

Edicte BOP, bases específiques reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs, per a al provisió interina d'una plaça de funcionari de la sots-escala de serveis especials,agutzil, de l'escala d'administració especial de l'ajuntament d'Aiguaviva