SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ”

Aquest Ajuntament  ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció en el marc del programa “Del Pla a l’acció”, amb la finalitat de finançar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en Plans d’Acció d’energia sostenible (PAES). Les subvencions es defineixen en 5 diferents línies i l’ajuntament d’Aiguaviva li han estat concedides:

Línia 1. Redacció d’informe de seguiment del PAES. La subvenció concedida ha estat de 450,00€.

Línia 3. Inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En aquesta línia s’ha subvencionat l’inversió en millores de l’envolupant de l’edifici de l’ajuntament i l’edifici de les escoles vells, consistent en la substitució de 4 finestres de fusta de l’ajuntament i 13, també de fusta, de l’escola vella  per finestres d’alumini  amb doble vidre i càmera d’aire, trencament de pont tèrmic, junta epdm i siliconada.

Cal dir que amb aquesta reforma l’estalvi d’emissions de CO2 serà de 1,69 Tn/any, i un estalvi del 19,4% del  consum en calefacció.

La subvenció concedida ja estat de 14.869,74€, per un import d’inversió a justificar de 19.862,32€.

Línia 4. Inversions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contracte amb garantia d’estalvis.

El concepte subvencionat per 30.000,00€ és la substitució de les làmpades i lluminàries de l’enllumenat exterior del municipi.

A més,  l’ajuntament d’Aiguaviva ha signat un conveni amb la Diputació de Girona per a la licitació agregada de la contractació per a l’execució d’aquesta inversió, que es preveu un import de contracte de 236.248,27€.