SUBHASTA PARCEL.LA MUNICIPAL

En la sessió plenària del dia 11/01/2007, l'Ajuntament d'Aiguaviva va adoptar l'acord d'alineació mitjançant subhasta del bé patrimonial següent:

Parcel.la 99 situada al sector industrial Cas Nova 2, de superfície 2147,54 m2.

Inscrita al Registre de la propietat nº 3 de Girona, Finca 926, tomo 2769, Foli 81, llibre 20.

Tipus de licitació: El tipus de licitació es fixa en 696.803,86€. Aquest preu no inclou l'IVA. Aquests tipus podran ser millorats a l'alça.