Convocatòria Ple Ordinari de 14 de setembre de 2006

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de l’Acta del Ple ordinari celebrat el dia  10 d’agost de 2006.

2.- Decrets i Resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.

3.-  Aprovació de factures.

4.- Llicències d’obres.

5.- Llicències d’activitats.          

6.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Industria

7.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques

8.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge

9.- Sol·licitud de subvenció al Consorci administració Oberta Electrònica de Catalunya

10.-Rescissió del conveni entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la prestació del servei de recaptació d’exaccions municipals i gestió tributària   

11.- Proposta d'aprovació dels Comptes Generals de la Corporació any 2005

12.-Aprovació provisional del Pla Parcial Sector Industrial Can Garrofa 

13.- Canvi de destí de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2006.

14.- Al·legacions a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007

15.- Determinació de les dues Festes Locals per a 2007.

16.-Assumptes d’urgència

17.-Informacions Alcaldia

18.-Precs i preguntes.

 

Aiguaviva,  12 de setembre de 2006.

 

 

Secundí López i Pousa

Alcalde