Políticia Mediambiental de l'Ajuntament d'Aiguaviva i el CEIP Vilademany

del terme municipal i en la millora de l’educació i les condicions de vida dels veïns.

L’Ajuntament d’Aiguaviva, amb la intenció de desenvolupar les seves activitats de manera responsable amb el medi natural, i com a membre signant de la carta d’Aalborg, PALS o Agenda 21, i per tal de garantir a l'entitat un desenvolupament sostenible, la prevenció de la contaminació i el respecte pel medi ambient;  el batlle, regidors i tot el personal municipal i els col•laboradors de l'Ajuntament, assumeixen els següents compromisos:
1. Complir i fer complir, en la mesura de les competències que per Llei són assumides per aquest Ajuntament, la legislació ambiental, així com la normativa que l'Ajuntament subscrigui voluntàriament, treballant per arribar als cims més alts de protecció ambiental.
2. Integrar la política ambiental en l’estratègia de gestió del municipi, tenint sempre present les condicions ambientals a l'hora de planificar i prendre decisions en totes les activitats i els serveis que es presten, així com l'adopció de mesures de prevenció de la contaminació, especialment en casos d'incidents o accidents.
3. Mantenir una relació oberta i de col•laboració amb les administracions per tal de garantir un servei d’alta qualitat que integri el desenvolupament econòmic del municipi amb la premissa bàsica de la preservació del medi ambient i recursos naturals.
4. Involucrar les empreses que treballen per l'Ajuntament, perquè adoptin en les seves operacions mesures ambientals equivalents a les nostres, considerant la variable ambiental com a criteri per a la contractació i renovació de serveis.
5. Establir programes de sensibilització social per difondre el valor i la necessitat de protecció del medi ambient als nostres veïns i visitants.
6. Promoure les activitats sostenibles i la seva millora ambiental i prestar especial atenció a les empreses ubicades al municipi.

Específicament, el CEIP Vilademany, en l’àmbit de les seves actuacions educatives, i com a integrant de la xarxa d’Escoles Verdes, seguint les directrius fixades en el marc d’aquesta filosofia, es compromet a:
1. Adoptar criteris de gestió ambiental en el desenvolupament de les activitats formatives escolars.
2. Dur a terme les actuacions previstes en el programa d’acció del projecte Escoles Verdes.
3. Col•laborar i mantenir comunicació fluïda amb els responsables municipals per a una gestió sostenible de les instal•lacions escolars.

En coherència amb aquests compromisos, anualment s’establiran uns objectius i actuacions a nivell municipal que seran exigents, dinàmics i participatius i es revisaran periòdicament per tal d’assegurar-ne el compliment.

La política ambiental municipal es comunicarà a tot el personal intern i a les persones que treballen en nom nostre i es posarà a disposició del públic en general.

Aiguaviva, a 3 de juliol de 2006

L’Alcalde,
Secundí López i Pousa

La Direcció del CEIP Vilademany,
Pere Salvatella i Armengol