Convocatòria Ple Ordinari de 13 d'octubre de 2011

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.      Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 1 de setembre de 2011.

2.      Coneixement de decrets i resolucions dictats per l’Alcaldia des de la data de la convocatòria anterior fins la data de la convocatòria actual.

3.      Aprovació certificació núm. 6, núm.7 i núm.8 de l’obra “Piscina Municipal d’Aiguaviva”.

4.      Aprovació certificació núm.7 de l’obra “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià S.A. a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”.

5.      Modificació ordenances fiscals exercici 2012.

6.      Aprovació acta delimitació termes municipals d’ Aiguaviva i Bescanó.

7.      Aprovació inicial modificació puntual 2 de normes subsidiàries; Sector Norfrisa.

8.      Aprovació provisional modificació puntual del pla parcial Residencial Industrial Bellsolà (PPRIB).

9.      Aprovació provisional modificació puntual del pla parcial Industrial Bellsolà II (PPIB-2).

10.  Aprovació preus públics 2011-2012.

11.  Aprovació expedient suplement de crèdit SC 4/2011.

12.  Acord de participació a l’associació de municipis per la independència.

13.  Acord aprovació Moció en suport a l’escola catalana (somescola.cat).

14.  Acord aprovació Moció pel que respecte al sistema d’atorgament de subvencions destinades a l’administració local de menys de 2.000 habitants.

15.  Acord aprovació Moció de suport al model educatiu català presentat per CiU Aiguaviva.

16.  Assumptes d’urgència.

17.  Informació d’Alcaldia.

18.  Precs i preguntes.

 

 

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde