PLE DEL 8 DE JUNY DE 2011

A Aiguaviva, a vuit de juny de dos mil onze.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde en funcions, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada, amb l’objecte de donar compliment a allò que disposa l’article 36.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en què es disposa que el tercer dia anterior a l’assenyalat per la Legislació electoral per a la Sessió constitutiva de l’Ajuntament, els regidors cessants, es reuniran en sessió convocada a l’efecte d’aprovar l’acta de l’última sessió convocada.

A les tretze hores i cinc minuts del matí, amb l’assistència de tots els regidors, a excepció del regidor sr. Ramon Martínez Trill i el sr. Josep Pinsach Riera, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 10 DE MARÇ DE 2011:

Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 10 de març de 2011.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que  s’absté.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. López Pousa, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

L’acta s’aprova per majoria absoluta.


2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 24 DE MARÇ DE 2011:

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 24 de març de 2011.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que  s’absté.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. López Pousa, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

L’acta s’aprova per majoria absoluta.


3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 26 D’ABRIL DE 2011:

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 26 d’abril de 2011.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que  s’absté.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. López Pousa, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

L’acta s’aprova per majoria absoluta.

 


4.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 20 DE MAIG DE 2011:

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 20 de maig de 2011.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que  s’absté.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. López Pousa, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

L’acta s’aprova per majoria absoluta.

 


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les tretze hores i vuit minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.