ACTA PLE EXTRAORDINARI DEL 27 DE GENER DE 2011

A Aiguaviva, a vint-i-set de gener de dos mil onze

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les dinou hores i cinc minuts de la tarda, amb l’absència del regidor sr. Josep Pinsach Riera, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:


1.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL PUIGTORRAT-II.


Atesa l’aprovació inicial mitjançant acord de ple ordinari de 18 de març de 2011 del Projecte d’urbanització del pla parcial puigtorrat-II, sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, havent requerit a les empreses de serveis afectades per a que es pronunciessin sobre el projecte, i havent donat audiència als interessats.

Vist l'informe del tècnic municipal de data 24 de gener de 2011.

Atès que en el període d’informació pública no s’han presentat al.legacions.

Atesa la tramitació dels projectes d'urbanització que disposa el Text Refós de la llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en els seus articles 89.6 i 119.2.


Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:


PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització que afecta a l’àmbit d’actuació Puigtorrat-II, i que porta a la pràctica les determinacions del Pla Parcial Puigtorrat-II.
SEGON.- Notificar als interessats el present acord i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província, recordant als primers que d’acord amb l’article 106.3 del Text Refós de la llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la constitució de la garantia a què es refereix l’article 107.3 és condició d’eficàcia de l’ executivitat dels plans urbanístics derivats i dels projectes d’urbanització d’iniciativa privada, sent el termini per a la constitució de la garantia de tres mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació.


La proposta s’aprova per unanimitat.

 

2.- APROVACIÓ EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT REJ 01/2011


Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer i liquidar segons s’acredita en l’Informe de Regidoria de 24 de gener de 2011;

Vist  l’informe de la Intervenció municipal de data 24 de gener de 2011 en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les esmentades obligacions  així com la idoneïtat del present procediment;

De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits;

Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
A C O R D S

PRIMER.- Sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la realització de despeses al marge del procediment legalment establert, aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2011 per un import total de 21.206,48€, el qual comprèn les següents despeses procedents d’exercicis tancats:

 

 

 

 

 

 

DATA
CONCEPTE
IMPORT
PARTIDA
04/01/2011
CONSORCI BENESTAR SOCIAL –
SERVEI AJUDA A DOMICILI  JULIOL A DESEMBRE 2010
3702,26
0.2010.230.227.12
31/12/2010
CREXIN SERVEIS TECNICS, SL –
NETEJA I MANTENIMNET ESCOLA MES DE DESEMBRE
2110,93
0.2010.320.227.00
21/12/2010
GRÀFIQUES FORNELLS, SC - CALENDARIS I NADALES 2010
931,02
0.2010.334.22001
31/12/2010
TOT OCI EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT, SL – MONITORATGE ACTIVITATS ESPORTIVES DES. 2010
633,97
0.2010.324.22799
31/12/2010
SARA BLANQUERA CAÑIGUERAL – SERVEI PODOLOGIA OCTUBRE 2010
150,00
0.2010.331.22114
31/12/2010
SARA BLANQUERA CAÑIGUERAL – SERVEI PODOLOGIA NOVEMBRE  2010
150,00
0.2010.331.22114
31/12/2010
SARA BLANQUERA CAÑIGUERAL – SERVEI PODOLOGIA DESEMBRE 2010
150,00
0.2010.331.22114
31/12/2010
ESPORTFIT, SC – FRA. 201022904 – CLASSES PILATES DESEMBRE 2010
205,03
0.2010.324.22799
31/12/2010
ESPORTFIT, SC – FRA. 2010123004 – CLASSES IOGA DESEMBRE 2010
205,03
0.2010.324.22799
31/12/2010
ESPORTFIT, SC – FRA. 2010123104 – CLASSES CICLOINDOR DESEMBRE 2010
205,03
0.2010.324.22799
01/10/2010
PART SEGURETAT SOCIAL CORRESPONENT AGOST 2010
2136,08
0.2010.920.160.00
29/10/2010
PART SEGURETAT SOCIAL CORREPONENT A SETEMBRE 2010
3556,76
0.2010.920.160.00
30/11/2010
PART SEGURETATSOCIAL CORRESPONENT A OCTUBRE
3556,75
0.2010.920.160.00
31/12/2010
PART SEGURETAT SOCIAL CORRESPONENT A NOV.
3513,62
0.2010.920.160.00

TOTAL RECONEIXEMENT
21.206,48

 

 

SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides pressupostàries del pressupost 2011 definitivament aprovat  indicades en el quadre expressat a l’apartat anterior.
 
TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir  la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.


L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Ramon Martínez, qui manifesta que, per coherència amb el que va votar en els pressupostos, no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que no aprova la proposta.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra dels regidors d’AxC-PM.


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i onze minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.