EXTRACTE DE L'ACTA DEL PLE DEL DIA 10 DE JUNY DE 2010

EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE JUNY DE 2010

"...A Aiguaviva, a deu de juny de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió ordinària convocada.

A dos quarts de nou del vespre, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 18 DE MARÇ DE 2010

Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 18 de març de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, dos vots en contra dels regidors de AxC-PM i el vot en contra  del regidor ERC-AM.

2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 13 DE MAIG DE 2010

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 13 de maig de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, dos vots en contra dels regidors de AxC-PM i el vot en contra  del regidor ERC-AM.


3.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions:

Des del número 47/2010 fins el número 129/2010.

[...]

Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els assistents menys el sr. Martínez i la sra. Montserrat Belmar.


4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL PUIGTORRAT-II:

Vista la aprovació inicial de la modificació puntual del pla parcial Puigtorrat-II mitjançant acord plenari en data 18 de març de 2010.

Vist l'informe dels serveis tècnics municipals de data 11 de març de 2010, en la que s'emet informe favorable sobre la proposta de modificació puntual, a efectes de disposar la documentació necessària per iniciar la tramitació de l'expedient.

Atès que s’ha exposat al públic mitjançant edicte en data 21 d’abril de 2010, en el BOP de Girona número 75, i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament pel termini d’un mes a partir de la publicació al BOP, no havent-se produït al.legacions o reclamacions.

Atès l'article 83 i 85 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2005.

Vist l’article 52.2.c de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla Parcial Puigtorrat-II.

SEGON.-  TRAMETRE el present acord juntament amb el projecte degudament diligenciat, i l’expedient administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona per tal que procedeixi a l’aprovació definitiva.

TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.

La proposta s’aprova per unanimitat


5.-ASSIGNACIÓ AL CONSELL COMARCAL DELS 4.477,98 EUROS DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT, INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA, PER L’ANY 2010, QUE CORRESPONEN A AQUEST MUNICIPI, PER DESTINAR-LOS A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS.


Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local, de data 23 de març de 2010, per la que es comunica que ha estat aprovada la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2010.

Atès que, d’acord amb l’article 49 de la llei 25/2009, del 23 de setembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, la participació dels municipis enclou un capítol per a la prestació supramunicipal de serveis respecte del qual segons la distribució feta a l’article 49 de la mateixa Llei, pertoquen a aquest municipi 4.477,98€.

Atès que aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals, i els ajuntaments l’han de destinar, totalment, o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin.

Considerant que el Consell Comarcal del Gironès és un ens supramunicipal legalment constituït, que té delegada la gestió dels serveis de recollida, tractament, transport i eliminació de residus sòlids urbans i neteja viària d'aquest municipi.

Vist l’article 52.2.b de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- ASSIGNAR al Consell Comarcal l’import de 4.477,98€ que corresponen al municipi d’Aiguaviva, per a la prestació dels serveis de recollida, tractament, transport i eliminació de residus sòlids urbans i neteja viària d’aquest municipi.

SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Gironès i a la Direcció General d’Administració Local.
La proposta s’aprova per unanimitat


6.- RATIFICACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.2 DE L’OBRA TITULADA “ARRANJAMENT COBERTA CA LA NEUS”

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 21 de gener de 2010, que es transcriu a continuació:

Vista la certificació núm.2, corresponent al mes de desembre de 2007, de l’obra titulada “ARRANJAMENT COBERTA CA la NEUS”, per un import de 54.849,36€, la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra, es proposa l’adopció del següent acord:

Atesa la urgència per la justificació de l’obra, al estar inclosa al P.U.O.S.C. 2006.

PRIMER.- Aprovar la certificació número 2 de l’obra titulada “ARRANJAMENT COBERTA CA LA NEUS”.

SEGON.- Ratificar dita aprovació en la propera sessió constitutiva del Ple.

TERCER.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Administracions públiques.

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2010 d’aprovació de la certificació número 2 de l’obra titulada “ARRANJAMENT COBERTA CA LA NEUS”.

SEGON.- Donar trasllat del present acord de ratificació al Departament de Governació i Administracions Públiques.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, el vot del regidor ERC-AM i dos vots en contra dels regidors de AxC-PM.


7.-URGENT.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLANS PARCIALS: RESIDENCIAL INDUSTRIAL BELLSOLÀ I CAN GARROFA.

Vista la proposta de modificació puntual dels plans efectuada pels serveis tècnics municipals en data 9 de juny de 2010, per tal de canviar la situació d’una part de l’àmbit del sistema d’equipaments esportius per a definició d’un nou espai d’equipament docent.

Atès l'article 83, 85 i 94.1 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2005.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual de plans parcials: “Residencial industrial Bellsolà” i “Can Garrofa.”.

SEGON.-  Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini d'un mes.

TERCER.- Sol.licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i informe avaluació ambiental si pertoca.

S’aprova la urgència per unanimitat.


8.- INFORMACIONS ALCALDIA

[...]


19.- PRECS I PREGUNTES.

[...]

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint-i-dos hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.