Convocatòria Ple extraordinari

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Proposta d’aprovació del Pressupost General Municipal per a l’exercici de 2010, les seves bases d’execució i la plantilla de personal.

 

2.- Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit REJ02/2010.

 

3.- Aprovació definitiva del projecte de l’obra titulada “Portada en alta d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià, SA. A la canonada de l’abastament d’Aiguaviva.”.

 

4.- Derogació Reglament de subvencions i anul·lació Comissió de Subvencions.

 

5.- Modificació acord celebració Juntes de Govern.

 

6.-Moció adhesió a la Campanya “A taula, en Català”.

 

7.- Aprovació projecte actuació específiques d’interès públic en Sòl no urbanitzable: Gas Natural; Xarxa d’alimentació a l’ERM-APB/MPB Fornells de la Selva.

 

L’Alcalde,

Joaquim Mateu i Bosch.

Aiguaviva, 11 de maig de 2010