ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 8 D'OCTUBRE DE 2009

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Data: 8 d’octubre de 2009

A C T A

ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sr. Joaquim Mateu i Bosch

Regidors: Sr.  Ramon Martinez i Trill
  Sra. Montserrat Belmar i López
                  Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas
  Sr. Secundí López i Pousa
  Sr. Josep Pinto i Molina
                 Sr. Josep Pinsach i Riera
                                         
Secretària: Sra. Sandra Valldaura i Lacambra

A Aiguaviva, a vuit d’octubre de dos mil nou.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada, no compareix el regidor el Sr. Ramon Martinez.

A les dinou hores i deu minuts, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.-APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE L’AGENCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA.

vist el text del conveni d’encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agencia de Protecció de la Salut i l’Ajuntament d’Aiguaviva.

Per part d'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar el text del conveni d’encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agencia de Protecció de la Salut i l’Ajuntament d’Aiguaviva, que es transcriu a continuació:

CONVENI D’ENCÀRREC DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA

XXXXXX, XX de Març  de 2009

 

REUNITS

 

D’una part, el senyor Xavier Llebaria i Samper, director gerent de l'Agència de Protecció de la Salut

I de l’altra,Joaquim Mateu i Bosch, alcalde de l’Ajuntament d’Aiguaviva

ACTUEN

El primer, en representació de l'Agència de Protecció de la Salut, d’ara en endavant l’APS en ús de les facultats que li confereix, l'article 24 l) de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.
 
El segon, en representació de l’Ajuntament d’Aiguaviva en endavant l’Ajuntament, ocupant el càrrec d’alcalde, per nomenament del ple de l’Ajuntament de data 25 de juny de 2009, amb les més amplies facultats de representació de l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les parts, de mutu acord, en presència de la senyora Sandra Valldaura i Lacambra, secretaria de la corporació i funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d'aquest conveni de conformitat amb la disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,

EXPOSEN

1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions compareixents comparteixen competències en aquestes matèries.

2. Que l’APS, té l’objectiu d’integrar tots els serveis de protecció de la salut i coordinar-los amb la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones. L’APS du a terme aquest objectiu exercint les funcions i activitats previstes als articles 16 i 17 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut

3. Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori, assegurant la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.

4. Que, en data 11 de gener de 2006, la senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el senyor Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, van signar el Conveni Marc que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure, en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.

5. Que, el 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’Agència de Protecció de la Salut va aprovar el catàleg de serveis de l’APS, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1.g) de la llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la Salut

6. Que l’Ajuntament d’Aiguaviva i l’APS, volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat en la col·laboració. La superació dels conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una delimitació millor dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, respectant el marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social.

Per l’exposat, les administracions públiques que intervenen signen el present conveni de col·laboració interadministrativa amb subjecció als següents

PACTES

Primer.- L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament d’Aiguaviva a favor de l’APS per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència local, que s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni.

L’Ajuntament només encarrega a l’APS les activitats esmentades expressament en l’annex d’aquest conveni. No li encomana, per tant, cap de les altres activitats o serveis que integren el catàleg de serveis de l’APS, aprovat pel seu Consell Rector el 27 de març de 2007.

Segon.- En l’annex es relacionen les activitats que l’APS prestarà el terme municipal d’Aiguaviva, sense cap contraprestació econòmica, de conformitat amb la lletra a) del pacte tercer del conveni subscrit el dia 11 de gener de 2006 entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

Tercer.- El personal que portarà a terme les tasques de protecció de la salut és el personal funcionari o laboral de l’APS adscrits en el sector, mentre que l’Ajuntament no adscriu cap mena de recurs, ni personal, ni material.

Quart.- L’APS es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que es generin com a conseqüència de la seva actuació. Per la seva part, l’Ajuntament també es compromet a comunicar a l’APS totes les accions que emprengui i els actes administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’APS ha realitzat en el marc d’aquest conveni, així com al seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.

Cinquè.- L’Ajuntament comunicarà al responsable de l’equip de protecció de la salut de l’APS, cada vegada que es necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al cas que es tracti.

Per fer possible aquesta tramesa d’informació es podrà fer servir qualsevol dels sistemes habituals de comunicació: el correu, el fax, el telèfon o el correu electrònic.

Sisè.- Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per dos representants de l’Agència i dos representants de l’Ajuntament.

La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop l’any.

La Comissió de Seguiment ha d’elaborar cada any una memòria que reculli les activitats realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.

Setè.- La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà caràcter confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.

Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no podent utilitzar-les per a usos diferents als previstos en el mateix, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de  dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis.

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personal d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar-ne una estricta confidencialitat.

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de resolució del conveni.

Vuitè.- En els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar almenys el català, d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la desenvolupen.

Novè.- L’APS es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o el de l’APS en les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.

Desè.- La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni restarà subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents a l’autoria s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets morals.

Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni, corresponen a l’APS. Cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en part o totalment, per a la seva difusió i/o publicació, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’APS i, en qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme es farà constar que el treball és propietat de l’Agència. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’Agència.

Onzè.- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins al __ de ____________ del ____. Per acord mutu de les parts, el conveni es podrà prorrogar abans de la seva expiració. Les pròrrogues del conveni hauran de fer-se de manera expressa.

Dotzè.- Seran causes de resolució anticipada del conveni, les següents:

- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.

- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.

- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.

- La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.

Tretzè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció  contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.

I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el signen per quadruplicat en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.


El director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut

 

 

Xavier Llebaria i Samper

 

 


L'Alcalde de l'Ajuntament d’Aiguaviva---------------                      La Secretària

 


Joaquim Mateu i Bosch      Sandra Valldaura i Lacambra

           
      

 

ANNEX

Activitats que el Servei Regional de Girona portarà a terme en el municipi d’Aiguaviva sense cap contraprestació de conformitat amb el Catàleg de Serveis de l’Agència de Protecció de la Salut:
Cens poblacional: 723 persones

I. Serveis mínims
ACTIVITATS
NOMBRE/PERIODICITAT
 1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi
1.1. Suport tècnic per al control de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de la legionel·losi
A petició de part
 2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic
2.1. Controlar el compliment de les obligacions dels gestors de la xarxa pública


Segons programa de vigilància i control de les aigües de consum humà de l’APS
2.2. Controlar el compliment de les obligacions establertes pels locals i les instal·lacions de concurrència pública, pel que fa a la qualitat de l’aigua

2.3 Controlar les empreses subministradores d’aigua a partir d’elements no fixes: cisternes, dipòsits, etc

2.4. Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts anteriors,  i aplicar les mesures cautelars que siguin necessàries.  L’ Ajuntament realitzarà la comprovació de les mesures cautelars imposades i es farà càrrec del lliurament de les resolucions corresponents a l’interessat.
Per a tots els expedients sancionadors que calgui gestionar i per a totes les mesures cautelars que calgui aplicar
2.5 Avaluar i gestionar el risc dels incompliments d’instal·lacions anteriors.
Per cada incompliment
2.6 Assessorar en la participació en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo

3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats
3.1 Elaboració de l’informe sanitari previ de funcionament d’establiments i de les instal.lacions següents:
1) càmpings i hotels amb coordinació administrativa amb el Dep. De Turisme
2) cases de colònies, albergs de joventut i casals d’estiu amb coordinació administrativa amb el Dep. de la Presidència
3)  centres educatius amb coordinació amb el Dep. d’ Educació
4)  piscines


Previ a cada autorització
3.2 Inspecció sanitària d’establiments de tatuatge, pircing i micropigmentació prèvia a l’autorització sanitària i inspeccions periòdiques per al control de l’aplicació de la normativa sobre les condicions sanitàries que han de complir els establiments de tatuatge, pircing i micropigmentació. Decret 90/2008 de 22 d’abril.

 

Segons sol.licitud
3.3. Inspecció sanitària de les piscines d’ús públic relacionada amb el procés d’autorització
Prèvia  a l’autorització
3.4.  Inspecció del control de plagues en centres educatius
Segons programa de vigilància de l’APS.
A totes les activitats que formen part del conveni.

3.5 Inspeccions pel control de l’aplicació de la normativa del tabac, Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac

En funció dels programes de l’Agència de Protecció de la Salut prèvia consulta a l’Ajuntament i a totes les activitats que formen part del conveni
3.6 Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts anteriors,  i aplicar les mesures cautelars que siguin necessàries.  L’ Ajuntament realitzarà la comprovació de les mesures cautelars imposades i es farà càrrec del lliurament de les resolucions corresponents a l’interessat.
Per a tots els expedients sancionadors que calgui gestionar i per a totes les mesures cautelars que calgui aplicar
4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris
4.1 Elaboració de l’informe sanitari previ al funcionament de les activitats alimentàries de nova obertura en el procés de concessió de la llicència d’activitat.
Previ a cada autorització, segons petició municipal
4.2 Suport tècnic previ a l’autorització sanitària de funcionament dels establiments de competència municipal, és a dir, revisió documental,  inspecció i/o verificació de les condicions sanitàries establertes reglamentàriament.
Previ a cada autorització
4.3 Execució de les activitats de control sanitari en els diferents sectors de competència municipal condicionats a criteris de gestió del risc
S’inspeccionaran d’acord amb la següent programació, una inspecció anual a :


i altres segons criteris de gestió del risc i en funció dels programes de l’Agència de Protecció de la Salut prèvia consulta a l’Ajuntament.

4.4 Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts anteriors i aplicar les mesures cautelars que siguin necessàries. L’Ajuntament realitzarà comprovació de les mesures cautelars imposades i es farà càrrec del lliurament de les resolucions corresponents a l’interessat.
Per a tots els expedients sancionadors que calgui gestionar i per a totes les mesures cautelars que calgui aplicar
4.5 Coordinació de la investigació de brots de toxiinfecció    alimentària en establiments de competència municipal
Cada cop que hi hagi una comunicació
4.6.  Coordinació de  les actuacions derivades del SCIRI (Sistema coordinat d’intercanvi Ràpid d’informació) en establiments de competència municipal
Cada cop que hi hagi una comunicació
5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut
5.1.Proporcionar suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives adreçades als principals problemes de salut de l’àmbit de la protecció (alimentació i medi ambient)
Segons  sol.licitud
6. Protocols d’actuació
6.1.L’APS i l’ajuntament elaboraran i aplicaran els protocols d’actuació necessaris en cas de:
a) Problemes derivats del consum d’aliments o ambientals (brots de toxiinfecció alimentària, brots hídrics, legionel·losi).
b) Actuacions derivades del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació
7. Gestió de denúncies
L’APS col·laborarà en la gestió de denúncies en l’àmbit de la protecció de la salut al municipi.
9. Persones de contacte per part de l’Agència de Protecció de la Salut
Imma Arpa  ( Responsable de l’Equip de Protecció de la Salut del Gironès i La Selva )
Tel: 675786499     iarpa@gencat.cat
--------------------------------------------------------------------------------------
10. Persones de contacte per part de l’Ajuntament


Segon.- AUTORITZAR al Sr. Alcalde per executar el present acord.

S’aprova per unanimitat

En aquest moment s’incorpora al Ple el regidor el Sr. Ramon Martinez

2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA POPULAR D’ARENYS DE MUNT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU

Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.

Atès que la consulta d’Arenys ha estat convocada per una entitat cívica, fet que comporta que no tingui la consideració de referèndum ni de consulta que pugui entrar dintre de l’àmbit públic; per tant, no entra en l’àmbit que regula ni la Constitució, ni la Llei de Bases de Règim Local, ni el text de la llei de Consultes que actualment es debat al Parlament.

Atès que l’ajuntament d’Arenys i els seus grups municipals només es van pronunciar sobre si donaven suport a aquesta consulta realitzada per una entitat, permetent l’ús de la Sala de Plens.

Atès que és obvi que donem ple suport a que els ciutadans d’Arenys de Munt puguin expressar-se democràticament.

En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Mostrar el suport de l’ajuntament d’Aiguaviva al procés de consulta popular que es va celebrar el passat 13 de setembre al municipi d’Arenys de Munt

Segon.- Sol·licitem de totes les institucions, entitats i ciutadania en general, respecte democràtic per a les iniciatives democràtiques sorgides de la societat civil.

Tercer.- Manifestar el rebuig de l’ajuntament d’Aiguaviva a l’intervencionisme ranci del govern espanyol, en contra d’aquesta consulta, a través de la figura del delegat del govern a Catalunya, Joan Rangel, i de l’advocat de l’Estat, així com de diversos dirigents del govern central.

Quart.- Celebrem que la consulta es desenvolupés amb total normalitat suposant així una gran victòria de la democràcia i de l’exercici de la llibertat d’expressió

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya, i al Govern de l’estat.

S’aprova per unanimitat


3.- MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR SOBRE LA INDEPENCÈNCIA NACIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  CIU.

El diumenge 13 de setembre es va realitzar una la consulta popular al municipi d’Arenys de Munt sobre la voluntat ciutadana que el poble català és constitueixi en un estat independent. Aquesta iniciativa ciutadana comptava, al principi, amb el suport del consistori arenyenc i de la majoria de grups polítics. Diversos partits encapçalats per la Falange Espanyola de la JONS s’han mostrat contraris a la celebració d’atorgar veu al poble d’Arenys de Munt i finalment la fiscalia de l’estat ha prohibit que l’Ajuntament d’Arenys col.labori en aquesta expressió de democràcia.

Immediatament, responent a aquesta agressió directa als drets fonamentals de les persones i els pobles, que és expressar l’opinió, diversos municipis del país (Seròs, Argentona, Sant Pere de Torelló, Figueres,...) ja han decidit convocar consultes populars en la mateixa direcció, com a defensa descarada de la democràcia que queda en entredit amb aquesta mena de sentències.

Considerem que aquests moments d’agressió als drets democràtics cal una resposta valenta i que el silenci i la desinhibició només aconseguirà donar força a les veus que pretenen acotar el dret fonamental d’opinar.

En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Trametre una comunicació a l’Ajuntament d’Arenys de Munt per donar-li suport en aquests moments en què l’exercici delegat de la voluntat popular ha quedat qüestionat.

Segon.- Recolzar la consulta popular que organitzin entitats i organitzacions del nostre municipi.

Tercer.- Manifestar el rebuig de l’ajuntament d’Aiguaviva a l’intervencionisme ranci del govern espanyol, en contra d’aquesta consulta, a través de la figura del delegat del govern a Catalunya, Joan Rangel, i de l’advocat de l’Estat, així com de diversos dirigents del govern central.

Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya, i al Govern de l’estat.

El regidor el Sr. Josep Pinsach manifesta que si es recolzament ell emet el seu vot a favor

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, un vot del regidor d’ERC-AM i dos vots en contra dels dos regidors de AxC-PM

 


 
4.- APROVACIÓ DELS MANUALS ACTUALITZATS DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL

Vist el Pla de Protecció Civil, manual actualitzats del pla de protecció civil que ha de regir en el municipi d’Aiguaviva.

Vist que s’ajusta a la normativa.

Per part d'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

Primer.- APROVAR el Pla de Protecció Civil manual actualitzats del pla de protecció civil que ha de regir en el municipi d’Aiguaviva.

Segon.- SOL·LICITAR la homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya del Pla de Protecció Civil Municipal

Tercer.- Sotmetre a informació pública, amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre

Quart.- NOTIFICAR i TRAMETRE el present acord a la Delegada Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya.

S’aprova per unanimitat

5.-APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AMPA CEIP VILADEMANY I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA

Vist el text del conveni sobre el servei d’acollida matinal i ludoteca en l’escola de CEIP VILADEMANY, a subscriure entre l’Ajuntament d’Aiguaviva i l’Ampa del CEIP Vilademany.

Per part d'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar el text del conveni entre l’Ajuntament d’Aiguaviva i l’Ampa del CEIP Vilademany, que es transcriu a continuació:

REUNITS:

D’una part, l’Il.lustríssim Senyor Joaquim Mateu i Bosch, en qualitat d’Alcalde president de l’Ajuntament d’Aiguaviva, en virtut de l’article 53.1 del Test refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, facultat per aquest acta per acord ……………….

I de l’altra,  Roser Pérez  en nom i representació de l’AMPA CEIP VILADEMANY (a partir d’ara AMPA), en qualitat de presidenta de l’AMPA, amb domicili a  …………amb NIF ………………………….

    EXPOSEN:

Primer.- Que l’Ajuntament venia realitzant el servei d’acollida matinal i ludoteca en l’escola de CEIP VILADEMANY, que es materialitzava en les següents franges horàries: de 8,30 a 9 del matí i de 5 a 7 de la tarda.

Segon.- Que en data 10 de setembre de 2009, mitjançant carta es notifica a l’AMPA  del CEIP VILADEMANY, la baixa per jubilació del personal adscrit a aquest servei que es venia realitzant per part de l’Ajuntament.

Tercer.- Que és interès de l’AMPA del CEIP VILADEMANY assumir la competència d’aquest servei amb l’ajut econòmic de l’Ajuntament.

Per tot això,

    PACTEN:

Primer.- Que l’AMPA del CEIP VILADEMANY assumeix la realització del servei d’acollida matinal i Lleure de tardes (abans Ludoteca) que venia realitzant fins ara l’Ajuntament d’Aiguaviva, en les mateixes condicions horàries.

Segon.- L’Ajuntament d’Aiguaviva, mitjançant el present conveni, es compromet a assumir el desequilibri econòmic, per any escolar, que comporti el servei, tenint en compte que el servei que es subvencionarà serà l’establert fins a la data de 8,30 a 9 del matí i de 5 a 7 de la tarda, i amb un import màxim de 3.600,- €, sense perjudici d’altres tipus de subvenció , com la que s’ha anat rebent cada any en concepte de suport al monitoratge.

Aquest import serà revisat anualment i aprovat per ambdues parts mitjançant addenda que s’adjuntarà al present conveni.

En el supòsit que s’ampliés la franja horària del servei, la part no subvencionada serà assumida íntegrament per l’AMPA.

Tercer.- L’AMPA es compromet a presentar a l’Ajuntament d’Aiguaviva un estudi econòmic dels ingressos i despeses previstos del servei, a la firma del present conveni, i dels realment liquidats a la finalització d’aquest conveni. L’estudi econòmic dels ingressos i despeses liquidats serviran de referència per determinar el desequilibri econòmic de l’any o del curs escolar finalitzat.

Quart.- La duració del present conveni es fixa en el termini d’un any escolar, prorrogables tàcitament, pre periodes d’igual durada, si cap de les parts no manifesta el contrari en un termini d’un mes abans de la finalització d’aquest conveni que es determina a 30 de setembre de 2012.

Cinquè.- Per a qualsevol dubte, qüestió o divergència que es pugui derivar de la interpretació de les manifestacions i pactes d’aquest conveni, les parts se sotmenten, amb expressa renúncia al seu propi fur o domicili si fos un altre, a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de Girona.

Ambdues parts accepten íntegrament els termes del present conveni i, en prova de conformitat, el signen a l’Ajuntament d’ Aiguaviva el     ….. d’octubre de 2009.

 

Sr Joaquim Mateu i Bosch   Sra Roser Pérez  
Alcalde Ajuntament Aiguaviva  Presidenta AMPA CEIP VILADEMANY

Segon.- AUTORITZAR al Sr. Alcalde per executar el present acord.

S’aprova per unanimitat

6.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL D’AIGUAVIVA

Atesa la necessitat d’un òrgan d’assessorament, consulta i proposta de les inquietuds i motivacions dels pares i mares a l’entorn de l’educació dels nostres fills;

Vista la proposta de creació del Consell de Participació com a òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de l’Escola Bressol;

Vist el reglament que regularà la composició, les finalitats i el règim de funcionament d’aquest òrgan de participació i que és tal com segueix:

“Objecte.

L’Òrgan de participació de la comunitat educativa de la Llar d’infants d’Aiguaviva, és el Consell de Participació.

És objecte d’aquest reglament regular la composició, les finalitats i el règim de funcionament d’aquest òrgan de participació

Aquest consell vetllarà per tal d’afavorir la relació, la col·laboració i la mútua comprensió entre els diferents sectors implicats, és a dir, pares i mares, educadors i educadores, personal d’administració i serveis i responsables municipals.

Funcions dels Consells de Participació

Són funcions del Consell de les Bressols:

a) Tenir coneixement dels criteris, els barems i el calendari d’admissió d’alumnes i vetllar-ne el compliment a l’hora d’admetre alumnes, en la mesura que ho permeti la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

b) Conèixer i estudiar les necessitats de modificació del reglament del servei municipal de l’escola bressol.

c) Conèixer i donar el vistiplau al projecte educatiu, el projecte curricular i el pla anual dels centres.

d) Fer propostes en relació amb els criteris de prioritat sobre la renovació d’instal·lacions i equipaments escolars.

e) Potenciar l’intercanvi d’experiències pedagògiques i culturals amb altres centres de característiques similars.

Composició dels Consells:

El Consell de l’Escola  Bressol tindrà la composició següent:

- L’alcalde de l’Ajuntament d’Aiguaviva, que el presideix.
- El director o directora del centre.
- Dos representants dels pares i mares.
- Un representant dels educadors.

Actua de secretari o secretària del consell el/la representant del personal educador que elegeixi el Consell

El procediment d’elecció dels membres dels Consells

Electors:

El/s representants del personal educador serà/n escollit/s pel mateix personal educador, de cada centre.

El/s representant/s dels pares i mares serà/n escollits per les mares i els pares de cada escola respectiva.

Elegibles:

Poden ser candidats al Consell de les Bressol totes les persones que formin part del sector a representar.

Renovació:

Els membres elegibles del Consell es renovaran cada 2 anys, sense perjudici que es cobreixin fins a l’esmentat termini les vacants que es produeixin. Les vacants es cobriran amb les persones pertanyents al mateix sector o col·lectiu del cessant, que haguessin quedat en el lloc immediatament posterior en l’elecció de membres del Consell.

La vacant que es produeix en el Consell de Participació és ocupada pel procediment establert al reglament de règim interior del centre. Si aquest no ho preveu, la presidència del Consell de l’Escola bressol convocarà eleccions per proveir les vacants que s’hagin produït. El nou membre escollit ho és pel període establert amb caràcter general.

Pèrdua de la condició de membre del Consell

En general, la condició de membre del Consell de Participació es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre o quan es deixa de complir algun dels requisits necessaris per ser elegible.

En particular, els regidors o regidores deixaran de pertànyer al Consell quan cessin en el seu càrrec dins de la Corporació o aquesta nomeni un altre representant.

La resta de membres podran perdre la seva condició per:

- finalitzar el termini pel qual ha estat elegit/da.
- Dimissió voluntària.
- Deixar de pertànyer al centre com a educadors/es o com a pare o mare.
- Per absència reiterada injustificada a 3 reunions del Consell.

Règim de funcionament

El Consell decidirà el seu règim de reunions i les normes per al seu funcionament. En qualsevol cas, aquestes normes preveuran una reunió ordinària un cop cada trimestre del curs escolar prèvia convocatòria amb un mínim de 5 dies abans de la data proposada.

La convocatòria correspondrà al President/a, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’almenys 3 membres del Consell.

Es procurarà que les decisions es prenguin per unanimitat. Si no és possible, s’adoptaran per majoria dels membres presents.

Els acords d’interès general es faran públics a través del tauler d’anuncis de cada Escola Bressol.

Si el tema a tractar ho requereix, podran assistir a les deliberacions del Consell, prèvia autorització del President/a i amb veu però sense vot, qualsevol altra persona.

Els membres del Consell podran establir comissions específiques per a estudiar o informar al Consell sobre qualsevol tema de la seva competència, així com desenvolupar les tasques que el Consell li encomani. Els components d’aquestes comissions seran designats pel Consell i en podran formar part els propis membres del Consell i també altres persones.

Normativa complementària

En tot allò no previst en aquest Reglament, es tindrà en compte allò que preveu el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres i, en allò que sigui d’aplicació, el Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, i la resta de la normativa reguladora dels consells de participació escolars i d’altra complementària.

Aiguaviva, octubre de 2009”

Per tot això per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el reglament del Consell de Participació de l’Escola Bressol d’Aiguaviva.

Segon.- Disposar el tràmit d’exposició pública per un termini de 30 dies al tauler d’edictes de l’ajuntament i al BOP (i el DOGC).

Tercer .- El projecte es considerarà aprovat definitivament si durant l’esmentat termini  no es presenta cap al·legació.

S’aprova per unanimitat

7.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 11 DE L’OBRA TITULADA “ESCOLA BRESSOL D’AIGUAVIVA”.

Vista la certificació núm. 11 i última, corresponent al mes de juny de 2009, de l'obra titulada "ESCOLA BRESSOL D’AIGUAVIVA", per un import de 108.028,31€, la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic Director Facultatiu de l'obra, per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti l'acord d'aprovar-la.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, un vot del regidor d’ERC-AM i dos vots en contra dels dos regidors de AxC-PM

8.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ SEGONS FACTURA 097206 DE TREBALLS EXTRES SEGONS MODIFICAT DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS.

Atès que durant l’execució dels treballs de l’escola bressol s’han modificat els amidaments d’algunes partides com a resultat d’adaptar el projecte a la realitat del solar i de millorar el resultat final de l’obra.

Vista la factura, presentada per l’empresa Construccions Rebujent, SA, número 09/206 per un import de 11.818,07€ en concepte d’aquestes modificacions del projecte.

Atès que dita factura ha estat comprovada i signada pel Tècnic Director Facultatiu de l’obra, per part de l’Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, un vot del regidor d’ERC-AM i dos vots en contra dels dos regidors de AxC-PM

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i trenta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.