Serveis fiscals

 • 1. Preu públic servei d'abastament d'aigua (trimestral)

   

  DRETS DE CONNEXIÓ AL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE: 385,68 €
  ÚS DOMÈSTIC:
  Primer bloc: de 0 m³ a 15 m³ consumits mensuals 0’284216 €/m³
  Segon bloc: de 16 m³ a 30 m³ consumits mensuals 0’366799 €/m³
  Tercer bloc: més de 30 m³ consumits mensuals 0’530730 €/m³
  ÚS INDUSTRIAL:
  Per cada m³ consumit: 0,649637 €/m³
  Quota del servei 8’8700 €
  Conservació del comptador 0’824089 €

 • 2. Béns Inmobles Quoficient a aplicar al valor cadastral

  Urbana
  Rústica

  0,66 € Preus / any
  0,64 € Preus / any

 • 3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

  S’aplicarà un 2,5% del pressupost

 • 4. Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica

  Turismes

  De menys de 8 cavalls fiscals
  De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
  De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
  De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
  De més de 20 cavalls fiscals

  19,54 € Preus / any
  52,78 € Preus / any
  111,42 € Preus / any
  138,78 € Preus / any
  173,46 € Preus / any

  Autobusos

  De menys de 21 places
  De 21 a 50 places
  De més de 50 places

  129,00 € Preus / any
  183,74 € Preus / any
  229,68 € Preus / any

  Camions

  De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
  De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
  De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
  De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

  65,48 € Preus / any
  129,00 € Preus / any
  183,74 € Preus / any
  229,68 € Preus / any

  Tractors

  De menys de 16 cavalls fiscals
  De 16 fins a 25 cavalls fiscals
  De més de 25 cavalls fiscals

  27,36 € Preus / any
  43,01 € Preus / any
  129,00 € Preus / any

  Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica

  De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil
  De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
  De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

  27,36 € Preus / any
  43,01 € Preus / any
  129,00 € Preus / any

  Altres vehicles

  Ciclomotors
  Motocicletes fins a 125 cc.
  Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
  Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.
  Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.
  Motocicletes de més de 1.000 cc.

  6,85 € Preus / any
  6,85 € Preus / any
  11,73 € Preus / any
  23,47 € Preus / any
  46,91 € Preus / any
  93,82 € Preus / any

 • 5. Taxa reguladora de la recollida, transport, tractament i eliminació de residus sòlids urbans

  Habitatges

  Habitatge ubicat en zona rural
  Habitatge ubicat en zona urbana

  16,61 € / Trimestre
  33,24 € / Trimestre

  Locals comercials

  Establiments d’alimentació
  Establiments restauració
  Contenidors exclusius
  Altres locals industrials, mercantils o de serveis

  73’48 € / Trimestre
  77’01 € / Trimestre
  555’73 € / Trimestre
  37’84 € / Trimestre