Polítiques d’igualtat

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt mitjançant aquest Pla d’Igualtat de Gènere (PIG) es marca com a objectiu la implementació de programes i accions al territori que impulsin la promoció de la igualtat entre dones i homes. És per aquest motiu, que hem elaborat aquest III Pla d’Igualtat i Gènere 2018-2019. Pretenem que aquest programa marc esdevingui l’eina fonamental de treball i de consolidació de les polítiques de gènere del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, mitjançant la promoció de programes i accions transversals que tinguin per objecte la comarca del Gironès i el suport als ens municipals en l’elaboració de plans d’igualtat locals.
Sent conscients de la diversitat demogràfica dels municipis adherits al Consorci, aquest Pla ofereix un conjunt d’accions emmarcades dins d’objectius i línies estratègiques concretes per tal d’aconseguir erradicar les desigualtats entre dones i homes que encara avui persisteixen a la nostra societat.