Calendari de festes

Calendari dies inhàbils per a l’any 2023

Els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que cada seu electrònica en la qual estigui disponible un registre electrònic determinarà, tenint en compte l’àmbit territorial en el qual exerceix les seves competències el titular d’aquesta, els dies que es consideraran inhàbils.

En compliment del que estableix aquest precepte, es detalla a continuació el calendari de dies inhàbils corresponents al 2023 per a XALOC, a efectes de còmputs de terminis.


Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.

Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.


Dies festius

Són festius a Catalunya els dies assenyalats en el calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Ordre del Departament d’Empresa i treball EMT/81/2022, de 21 d’abril:

 • 6 de gener (Reis)
 • 7 d’abril (Divendres Sant)
 • 10 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d’agost (l’Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (Immaculada Concepció)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

Són igualment festius, de conformitat amb l’acord del Ple adoptat en sessió ordinària el 9 de maig de 2022, les següents festes locals:

 • 25 de juliol
 • 30 d’octubre

D’acord amb el que disposa l’acord comú en relació a la jornada efectiva de treball dels empleats públics, aprovat per Ple en sessió extraordinària el 19 de febrer de 2020, serà festiu per a tots els treballadors els dies 24 i 31 de desembre de 2020, en què les dependències de l’Ajuntament d’Aiguaviva romandran tancades.

Aquest calendari de dies inhàbils s’aplica a la presentació de documents al registre electrònic de l’Ajuntament d’Aiguaviva, en els termes previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

La declaració de dia hàbil o inhàbil a efectes del còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l’organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d’aquestes.