Anunci d'informació pública d'unn projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable

Anunci d'informació pública d'unn projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable consistent en un projecte de reforma i manteniment