Anunci d'informació pública d'un acord del Ple

Anunci d'aprovació inicial de derogació de l'Ordenança municipal núm. 16 sobre tinença d'animals domèstics