Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit

Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària 13/2019