DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ

En la sessió plenaria del dia 14 de desembre de 2006, l'Ajuntament d'Aiguaviva adoptà l'acord de delegar a la Diputació de Girona de la gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals que a continuació s’especifiquen:

 

Gestió, liquidació, inspecció i recaptació en període voluntari i executiu de

-          Impost sobre béns immobles rústega

-          Impost sobre béns immobles urbana

-          Impost sobre activitats econòmiques

-          Impost sobre vehicles de tracció mecànica