CONVOCATORIA PLE 10 D'AGOST DE 2006

ELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA SÓN ELS SEGÜENTS:

1.- Aprovació de l’Acta del Ple ordinari celebrat el dia  6 de juliol de 2006.

2.- Aprovació de l’Acta del Ple extraordinari celebrat el dia 6 de juliol de 2006.

3.- Decrets i Resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.

4.-  Aprovació de factures.

5.- Llicències d’obres.

6. Llicències d’activitats.

7.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Cooperació Municipal.

8.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de d’Acció Territorial.

9.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de d’Acció Territorial.

10.- Sol·licitud de subvenció Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior.

11.- Sol·licitud de subvenció Diputació de Girona, Àrea d’esports .

12.-Subvencions

13.-Aprovació de la certificació núm. 3 de "Centre Polivalent d’Aiguaviva".

14.-Aprovació de la Taxa de recollida, tractament de residus exercici 2006

15.- Aprovació definitiva de la constitució del Consorci de la Crosa i dels seus estatuts.

16.-Expedient de modificació de crèdit nº 1/2006

17.Concedir canvi nom nínxol núm.172

18. Aprovació inicial del Reglament del Cementiri Municipal

19.- Recepció provisional  de les obres d’urbanització Sector Industrial Casanova II

20.- Assumptes d’urgència

21.-Informacions Alcaldia

22.-Precs i preguntes.