APROVACIÓ INICIAL DEL POUM

En sessió plenaria del dia 30 de març de 2006, l'Ajuntament d'Aiguaviva adoptà l'acord d'aprovar inicialment els documents que formen part del POUM d'Aiguaviva, que ha estat redactat pels arquitectes Sra. Dolors Casanovas i Sr. Narcís Romagós.

L'expedient es sotmet a informació publica pel termini d'un mes i mig, mitjançant anunci al BOP (núm. 73 de 13.04.2006) al DOGC (núm. 4616 de 19/04/2006) per tal que qualssevol que ho vulgui, ho pugui consultar i presentar les al.legacions que consideri oportunes.

Es poden consultar i descarregar els planols des de l'apartat POUM de l'àrea de Ajuntament.