L'Ajuntament finança el material escolar dels estudiants que resideixen al poble

En la mateixa sessió Plenària es van aprovar les bases per les quals es regeix aquesta convocatòria i el model de sol·licitud que han de presentar tots els interessats en demanar aquest ajut. En les esmentades bases s'assenyala que les subvencions seran equivalents al 100% de la despesa justificada, amb uns imports màxims de 120,20€ per a material de primària, 150,25€ per a material d'ESO i 180,30€ per a material de Batxiller i estudis superiors. Les sol·licituds hauran de presentar-se duran el mes de setembre a les oficines de l'Ajuntament que facilitarà el model de document que s'ha d'omplir i que s'ha de lliurar acompanyat per la documentació acreditativa de la despesa efectuada, així com d'un document on figuri el nom del centre on el fill / filla cursarà els estudis. Les bases també indiquen que l'Ajuntament es reserva el dret de denegar la concessió de subvenció a les famílies de les quals les sol·licituds generin dubtes, siguin incompletes o no portin adjunta la documentació acreditativa de la despesa efectuada, així com aquelles que evidenciïn falsedat de dades.

Galeria d'imatges