Et trobes a: inici - Notícies - BAN MUNICIPAL

BAN MUNICIPAL

BAN MUNICIPAL

 

 

S’informa a tots els interessats que, atès que ha finalitzat el període reglamentari de quatre anys per a l’exercici de les funcions del JUTJE DE PAU SUBSTITUT, es convoca la provisió del càrrec de Jutge de Pau Substitut del Jutjat de Pau d’Aiguaviva.

 

Per ésser elegit per aquest càrrec cal ser espanyol, major d’edat i no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat assenyalades en els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.

 

Les persones interessades podran presentar la sol.licitud acompanyada d’una declaració jurada – segons model que se’ls facilitarà a la Secretaria d’aquest Ajuntament-, disposant de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte en el B.O.P.

 

Atentament,

 

 

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde.