PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES.

D’acord amb el seu caràcter territorial, el contingut temàtic d’aquest inclou:

 

-    La definició dels nuclis especialment aptes per a establir-hi equipaments d’interès comarcal.

-    L’assenyalament dels espais d’interès natural.

-    La definició de les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o  ampliar per les seves característiques d’extensió, de situació i de fertilitat.

-    L’emplaçament d’infraestructures.

-    Les àrees de protecció de construccions i d’espais naturals d’interès historicoartístic.

-    Les previsions de desenvolupament socioeconòmic.

-    Les determinacions per a la planificació urbanística.

 

De manera que, fins el 16 d’abril del 2010 es sotmet a informació pública i podeu consultar aquest projecte a l’Ajuntament, ja que disposa d’una còpia de l’expedient en format digital i fotocòpìa dels documents que afecten en major mesura al municipi, al Consell Comarcal del Gironès (concertació prèvia), als Serveis Territorials d’Urbanisme i la Delegació Territorial de Girona, així com també a la següent pàgina web http://www.gencat.cat/ptop, a la carpeta de “plans”, “plans territorials”, “plans territorials parcials” “pla territorial de les comarques gironines”.

 

Durant el període d’informació pública podeu fer les al.legacions,  propostes i observacions oportunes, les quals s’han de trametre per correu al Programa de Planejament Territorial, Departament de Política Territorial i Obres Públiques (av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona) o bé al mateix Ajuntament.

 

Atentament,

 

 

 

Joaquim Mateu i Bosch

L’Alcalde

 

Aiguaviva, 24 de febrer de 2010