PLE ORDINARI SETEMBRE

 

ORDRE DEL DIA:

 

PRIMER.- CONVOCAR sessió del Ple de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb caràcter ordinari, per al dijous 1 de setembre a les 19h, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació:

 

1.      Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 14 de juliol de 2011.

2.      Coneixement de decrets i resolucions dictats per l’Alcaldia des de la data de la convocatòria anterior fins la data de la convocatòria actual.

3.      Aprovació certificació núm. 5 de l’obra “Piscina Municipal d’Aiguaviva”.

4.      Aprovació certificació núm.6 de l’obra “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià S.A. a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”.

5.      Aprovació modificació de les bases per a la sol.licitud d’ajudes per a estudis als veïns d’Aiguaviva. Curs escolar 2011-2012.

6.      Resolució contracte d’explotació bar-restaurant situat al centre polivalent d’Aiguaviva.

7.      Modificació ordenança n.38 reguladora del preu públic per la utilització de locals de titularitat municipal.

8.      Modificació Reglament d’ús i funcionament dels equipaments cívics, esportius, culturals de titularitat de l’Ajuntament d’Aiguaviva.

9.      Assumptes d’urgència.

10.  Informació d’Alcaldia.

11.  Precs i preguntes.

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a tot els regidors que, en sessió plenària de data 11 de juny de 2011, van prendre vàlidament possessió del seu càrrec.

 

Aiguaviva, 25 d’agost de  2011

 

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde