PLE EXTRAODINARI DEL 22 DE JUNY DE 2011

A Aiguaviva, a vint-i-dos de juny de dos mil onze.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde en funcions, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada, amb l’objecte de donar compliment a allò que disposa l’article 21.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 53.1.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en compliment d’allò disposat en l’article 38 del R. D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,

A les dinou hores de la tarda, amb l’assistència de tots els regidors, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE DE CONSTITUCIÓ CELEBRAT EL DIA 11 DE JUNY DE 2011:

Vista l’acta de la sessió constitutiva celebrada el 11 de juny de 2011.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. López Pousa, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Garcia, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora Sra. Vives, qui manifesta que aprova l’acta.

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

L’acta s’aprova per unanimitat.

 

2.- CONEIXEMENT PER PART DEL PLE DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS:


Es dona compte dels escrits presentats pels diferents grups polítics, de conformitat amb l’article 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

-PARTIT INDEPENDENT D’AIGUAVIVA. Portaveu: sr. JOAQUIM MATEU BOSCH.

-CONVERGÈNCIA I UNIÓ.  Portaveu: sr. SECUNDÍ LÓPEZ POUSA.

-UNITS PER AIGUAVIVA-ACORD MUNICIPAL. Portaveu: sr. JOSEP PINSACH RIERA.

Aquesta Alcaldia proposa al ple que ho doni per entès.

Tots els regidors ho donen per entès.


3.- ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES:

L’Alcaldia proposa establir que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc els dijous a les 19h, no festius, de cada 6 setmanes, en la Sala de Plens d’aquest Ajuntament, d’acord amb el calendari que es detalla a continuació. Algunes dates, que coincideixen amb festivitat o esdeveniments senyalats han estat alterades per tal d’evitar inconvenients.
Aquestes dates, però, per causes justificades, es podrien modificar amb l’antel.lació oportuna.

ANY 2011: 14 Juliol; 1 de setembre; 13 octubre; 24 novembre.

ANY 2012: 4 gener; 16 febrer; 29 de març; 10 de maig; 21 juny; 26 juliol; 13 setembre; 25 octubre; 5 desembre.

ANY 2013: 17 gener; 28 febrer; 11 abril; 23 maig; 4 juliol; 5 setembre; 17 octubre; 28 novembre.

ANY 2014: 9 gener; 20 febrer; 3 abril; 15 maig; 26 juny; 31 juliol; 10 setembre; 23 octubre; 4 desembre.

ANY 2015: 15 gener; 26 febrer; 9 abril; 21 maig.
      
Aquesta Alcaldia proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar la proposta.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui manifesta que no aprova la proposta, afegint que des de sempre ha manifestat que el ple s’hauria de celebrar cada mes.
Li comenta al sr. Alcalde que ell va dir en les converses prèvies a les eleccions que el seu grup faria un ple cada mes, que recorda haver-ho escoltat.
El sr. Alcalde li respon que ell va dir que no faria un ple cada 3 mesos.
El sr. Pinsach conclou manifestant que voldria que el ple fos cada mes.

El sr. Pinto fa ús de la paraula i manifesta que el seu grup pensa el mateix, que s’hauria de fer ple cada mes, i que així ho deien en el seu programa electoral. Que un ple cada mes evitaria plens extraordinaris, i que creien que la seva promesa era celebrar un ple cada mes.

El sr. Alcalde li respon dient que ell no va dir que farien ple cada mes. Que després de valorar-ho, i més per una qüestió de funcionament administratiu, un ple ordinari cada 6 setmanes els hi sembla correcte. Acaba fent referència a la comparació amb els municipis del votant, on alguns tenint més habitants que Aiguaviva, no fan un ple cada mes.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i els vots en contra de dos regidors de CIU i del regidor d’ UPA-AM.

 

 

 

 

4.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE:

Es posa en consideració del Ple, el Decret de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011 que es transcriu a continuació: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DECRET DE L’ALCALDIA 182/2011

NOMENAMENT DE 1er i 2on TINENT D’ALCALDE I CESSAMENT MEMBRES JUNTA DE GOVERN.

En  Joaquim Mateu i Bosch Alcalde-President de  l'Ajuntament  d’Aiguaviva, en virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.2 del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,

Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se procedit el dia 11 de juny a la constitució de la nova corporació Local,

HE RESOLT:

PRIMER.-  CESSAR el  1er  i 2n Tinent d’Alcalde, així com els membres de la Junta de Govern.

SEGON.- NOMENAR 1er Tinent d’Alcalde al  Regidor següent:

1r. Tinent d’Alcalde:  Just Garcia Marcos. 
Al Tinent d’Alcalde com a tal, el correspondrà, amb acceptació prèvia del càrrec, substituir a aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves funcions en els casos  d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions.

TERCER.- NOMENAR  2on Tinent d’Alcalde al Regidor següent:

2on. Tinent d’Alcalde: Marta Vives Albertí. 
Al 2on Tinent d’Alcalde com a tal, li correspondrà, amb acceptació prèvia del càrrec, substituir a aquesta Alcaldia  en la totalitat de les seves  funcions en els casos  d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les  seves atribucions al 1er Tinent d’Alcalde

QUART.- De  la present resolució se'n donarà compte al Ple  de  la corporació en la primera sessió que celebri, notificant-la a més personalment als designats, que es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.

L’Alcalde        Davant meu,
        El Secretari,

 

Joaquim Mateu i Bosch     Ignasi Prádanos Duran
Aiguaviva, 14 de juny de 2011  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
      
Aquesta Alcaldia proposa al ple que ho doni per entès.

Tots els regidors ho dónen per entès.


5.- DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS ESPECÍFIQUES ALS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ (REGIDORIES):

Es posa en consideració del Ple, el Decret de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011 que es transcriu a continuació: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


DECRET DE L’ALCALDIA 183/2011

REGIDORIES

En  Joaquim Mateu i Bosch,  Alcalde-President de  l'Ajuntament  d’Aiguaviva, celebrades les eleccions locals el passat dia 22 de maig de 2011, atesa la sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43,44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,


HE RESOLT:

PRIMER.-  Adscriure els regidors a les següents àrees deixant sense efectes les regidories establertes anteriorment

Regidor: Just Garcia i Marcos.
ÀREA  HISENDA, CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT I FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA.

Regidor: Sra. Marta Vives i Albertí
ÀREA D’ENSENYAMENT, GENT GRAN, SERVEIS SOCIALS I FAMÍLIA, COMERÇ, TURISME.

Regidor: Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas
ÀREA MEDI AMBIENT, OBRES I SERVEIS , CAMINS.
 
Regidor: Alcalde
ÀREA GOVERNACIÓ, URBANISME, SANITAT I NOVES TECNOLOGIES.

SEGON.- De  la present resolució se'n donarà compte al Ple  de  la corporació en la primera sessió que celebri, notificant-la personalment als designats, que es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.


L’Alcalde        Davant meu,
        El Secretari,

 

Joaquim Mateu i Bosch      Ignasi Prádanos Duran

Aiguaviva, 14 de juny de 2011- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aquesta Alcaldia proposa al ple que ho doni per entès.

Tots els regidors ho donen per entès.


6.- NOMENAMENT DEL TRESORER:

L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament proposa al ple de la Corporació, prendre el següent ACORD:

-Designar al regidor sr. Just Garcia Marcos com a tresorer de l’Ajuntament.

L’acord de designació s’aprova per unanimitat.


7.- DESIGNACIÓ MEMBRES COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament proposa al ple de la Corporació, prendre el següent ACORD:

De  conformitat amb el que disposa l'article 116 de la Llei  7/85 de  2  d'abril,  art. 58 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i, l'article  127  del  Reglament  d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la creació de  la  Comissió Especial  de  Comptes, a la que correspon  l'examen,  l'estudi  i l'informe dels comptes anuals de la Corporació.

L' esmentada Comissió estarà formada per l'Alcalde com a President  de  la  Comissió i pels Regidors:

Sr. Just Garcia Marcos (llista electoral PIA)
Sr. Josep Pinto i Molina (llista electoral CIU)
Sr: Josep Pinsach i Riera (llista electoral UPA-AM)

Aquesta Alcaldia proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar la proposta.

La proposta es aprovada per unanimitat.

 

 

 


8.- NOMENAMENT REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL.LEGIATS.

L’Alcaldia-Presidència proposa el nomenament dels següents representants en òrgans col.legiats:

-CONSELL ESCOLAR: Marta Vives Albertí.

Així mateix, proposa la designació de representants municipals en els organismes següents:

-CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA: Francesc Xavier Castañer i Bohigas

-AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL: Francesc Xavier Castañer i Bohigas

Aquesta Alcaldia proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar la proposta.

La proposta és aprovada per unanimitat.

 

9.- INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ, ÒRGANS COL.LEGIATS I DIETES PLENS.

L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament proposa al ple de la Corporació, prendre el següent ACORD:

De  conformitat amb el art. 166.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i, l'article  13  del  Reglament  d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa que les indemnitzacions, en atenció a la responsabilitat i dedicació derivada del càrrec, siguin les següents:

Alcaldia: 1000 euros mensuals per dotze pagues
1er Tinent d’Alcalde: 800 euros mensuals per dotze pagues
2on tinent d’Alcalde: 700 euros mensuals per dotze pagues
4rt. Regidor de l’equip de govern: 700 euros mensuals per dotze pagues


Es proposa establir la quantia de 75 euros en concepte de dietes d’assistència efectiva als plens i 30€ per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes.

Aquesta Alcaldia proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar la proposta.


L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui pregunta quan es cobrava abans, responent-li el sr. Alcalde que 780€, 720€ i 600€.
Que un alcalde cobri 1000€, manifesta el sr. Pinsach, ho troba lògic. Ara bé, “que tinents d’Alcalde i regidors cobrin aquestes quantitats” ho troba desmesurat. El que es veu en pobles del voltant, sol ser la meitat de l’alcalde. Un regidor, en un poble com Aiguaviva, comenta, no té ni la meitat de feina que l’Alcalde.
Per altra banda, comenta que fent una regla de 3, el sr. Secretari no cobra pas més per fer un ple. Creu que si un òrgan de govern com l’Alcalde cobra 1000€, no ha de cobrar 75€ addicionals. En el “pack” afegeix, ja hi entra aquesta feina. En un època on els funcionaris se’ls hi baixa el sou, vostès s’ho pugen. Em dirà, afegeix dirigint-se al sr. Alcalde, que no té res a veure, però èticament no està bé. Conclou manifestant que està totalment en contra de la proposta d’acord.

El sr. Pinsach manifesta que no aprova la proposta.


El regidor sr. Pinto fa ús de la paraula i manifesta que els hi sembla il.legal la proposta, i que volen que el secretari faci informe al respecte i els hi comuniqui a cada grup, i que la llei està per complir-la.
Es va baixar els sous als funcionaris i ells no varen pujar en 8 anys. Afegeix que està aprovat en els pressupostos i que hauria d’haver-hi crèdit extraordinari, així com informe d’un òrgan superior.
La pujada del 25% no és legal ni èticament acceptable.
Tenim gent sense feina al poble, s’han perdut subvencions i aquest acord s’hauria de deixar sobre la taula. En un moment de crisi com l’actual, s’han de prendre mesures exemplars.
També pregunta si són indemnitzacions o sous, ja que l’Alcalde ha parlat de més hores.

El sr. Alcalde respon dient que això són indemnitzacions, que s’han cobrat des de sempre, ja amb el sr. Pinsach, de 600€.
Després de la moció, continua dient el sr.Alcalde, els srs. de CiU. van acordar un increment substancial de les indemnitzacions, i el mandat passat, es va fer un increment. No són cap sou, reitera. L’ increment és de 500€ , no de 1200€ com el que es va fer anteriorment.
Manifesta que això són indemnitzacions per responsabilitat i dedicació. Els altres tres regidors de l’equip de govern també tenen una dedicació. Jo els veig cada dia “aquí”. Acaba dient al sr.Pinto que com ara pregunta si és legal.

El sr. Secundino López fa ús de la paraula per comentar que quan va entrar va reduir el sou d’Alcalde i va pujar el de tinent d’Alcalde, respectant els sous previs.
El sr. Alcalde li respon que fa 4 anys, l’increment fou de 1.200€.

El sr. Pinto fa ús de la paraula per dir-li al sr. Alcalde que monopolitza el debat. Quan quelcom és bo és per la seva feina i quan no ho és la responsabilitat és dels altres, i que s’ha de parlar tant del bo com el dolent. Afegeix que l’increment es va aprovar pels 4 membres de l’equip de govern, i que no hi havia “aquesta llei” actual. Que l’acord el va adoptar el ple municipal, i que el context real no era l’actual.
Avui, hi ha, afegeix, una crisi gran, i el Govern i Generalitat han adoptat mesures, i que per tant, pregunta si és legal o no aquest increment.
A ell, manifesta, se li escapa que sigui legal, no té sentit, i que un increment del 25% no ho permet la llei. I amb aquesta idea, per què, pregunta, no es pugen els sous dels treballadors de l’Ajuntament.
Conclou dient que el secretari demani informe a instancia superior, i matisant que el concepte indemnitzatori no té a veure amb l’horari.

El sr. Alcalde fa ús de la paraula i li contesta al sr.Pinto que ell no ha dit que els regidors hagin de fer una xifra d’hores. Afegeix que no estem parlant de sous.
A la pregunta del regidor sr. Pinto sobre si s’ha informat si es pot fer, li respon que ell diu que és decisió del ple, de la mateixa manera que quan s’acordà anteriorment.


L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que no aprova la proposta.


L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.


L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i els vots en contra de dos regidors de CIU i del regidor d’ UPA-AM.

 

10.- DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS DEL PLE A L’ALCALDIA:


Vist allò que disposa l’art. 22.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (modificat per la Llei 11/1999 de 21 d’abril), i art. 52.4 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), l'article 51 del Reglament  d'Organització, Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  entitats  locals,  Real Decret 2568/1986  de 28 de novembre , en quant a possibilitat del ple de delegar l’exercici de les seves atribucions a l’Alcalde.

Atès que per aconseguir una gestió més eficaç i àgil en  l'organització  municipal,  caldria  realitzar   algunes   delegacions d'atribucions  del  Ple  a l’Alcaldia, es proposa al  Ple  de  la corporació, prendre els següents ACORDS:

PRIMER.- Deixar sense efecte les delegacions prèvies efectuades a favor de la Junta de Govern.

SEGON.- Delegar a favor de l’Alcaldia les atribucions següents:

A) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament.
B) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
C) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000,00 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada  sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i a la quantia assenyalada, EXCEPTE en els casos en els quals es requereix un quòrum de majoria absoluta ( 47.2 L 7/1985):
 
 - Concessió de béns i serveis per més de 5 anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20 % dels recursos ordinaris del pressupost.
 - Alienació de béns quan la seva quantia excedeixi el 20 % dels recursos ordinaris del pressupost.

D) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan el Ple sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
E) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i en tot cas quan sigui superior a 3.000.000 euros i també  les alienacions patrimonials quan es superi aquesta quantitat i l’alienació dels béns declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu valor, excepte si superen el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, cas en que es requereix la majoria absoluta.
 

TERCER.- Aquestes  delegacions comprenen la realització de les  actuacions corresponents de manera genèrica.


L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui manifesta que no li agrada, i que es manté en la línia de demanar ple cada mes, d’acord que tenen majoria absoluta però creu que parlant podrien arribar a consens.

El regidor sr.Pinsach manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Secundino López, qui manifesta, en relació a les intervencions del sr.Pinto i el fet que no sigui portaveu que tothom té dret a expressar-se. Seguidament, el sr.Alcalde li respon que com a portaveu hauria de delegar l’ús de la paraula.

El sr.Pinto fa ús de la paraula per manifestar que li agradaria dir  que Aiguaviva necessita transparència, i que quan no n’hi ha, naufraguem. Les delegacions, afegeix, ni fan mala olor. Per a què vol aquestes delegacions, pregunta, per evitar transparència, que li diu als seus votants?
Es segueix preguntant l’equip de govern està d’acord, i que no ho entén, si es que no es fia del ple, i si hi ha un transfons urbanístic.

El sr. Alcalde respon dient que això ho permet la llei, lleis democràtiques, i que això es fa ja que fa 4 anys es va fer amb la Junta de Govern, per agilitzar el funcionament. Li afegeix, en resposta al sr. Pinto, que estigui tranquil, que els comptes seran clars, i que seran honrats. També comenta que espera que es puguin fer contractacions delegades, ja que voldrà dir que l’ajuntament ho pot fer.
Conclou dient que es feien coses anteriorment que no s’havien de passar pel ple, i que ell tindrà la cartera d’urbanisme i que ningú s’ha de preocupar.

El sr. Pinto fa ús de la paraula per comentar que hi ha falta de transparència, sense Comissió de govern i fent un ple cada 6 setmanes. Aquestes delegacions, comenta, no tenen sentit. El ple és l’òrgan “sobirà” i l’experiència a la llarga és negativa.
Acaba demanat que es replantegi les delegacions, que no són pensades per un poble de 700 habitants, i que no tenen sentit.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que no aprova la proposta.


L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.


L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i els vots en contra de dos regidors de CIU i del regidor d’ UPA-AM.

 

 

 

 


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i cinquanta-vuit minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.