PLE EXTRAORDINARI DEL 20 DE MAIG DE 2011

A Aiguaviva, a vint de maig de dos mil onze.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les dotze hores i deu minuts del matí, amb l’assistència de tots els regidors, a excepció del regidor sr. Pinsach, que s’incorporà en el quart punt, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2010.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 13 d’abril de 2011. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 82, de data 29 d’abril de 2011, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut; la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2010.

SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.

TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2010 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina la normativa vigent.


L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que no aprova la proposta.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra dels regidors d’AxC-PM.

 

2.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.1 OBRA “ADEQUACIÓ CARRER SANT JOSEP DE MAS ALIU”.

Vista la certificació d’obra número 1, corresponent al mes de març de 2011, de l’obra titulada “ADEQUACIÓ CARRER SANT JOSEP DE MAS ALIU (AIGUAVIVA)”, per un import de 46.983,41€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.1 de l’obra titulada “ADEQUACIÓ CARRER SANT JOSEP DE MAS ALIU (AIGUAVIVA)”, per un import de 46.983,41€ (Iva 18% inclòs),

SEGON.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que no aprova la proposta.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra dels regidors d’AxC-PM.

 

3.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”.

Vista la certificació d’obra número 1, corresponent al mes de març de 2011, de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”, per un import de 12.207,17€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.2 de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”, per un import de 12.207,17€ (Iva 18% inclòs),

SEGON.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.

 

 

 

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que no aprova la proposta.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra dels regidors d’AxC-PM.

 

4.- APROVACIÓ DELS MODELS DEL REGISTRE D’INTERESSOS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ:

Atès que la llei 8/2007 de 22 de març (actual RDL 2/2008 del text refós de la llei de Sòl) va modificar l’article 75 de la llei 7/1985 de bases del règim local resultant que la citada llei senyala que tots els membres de les Corporacions formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. Així mateix també formularan declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tota mena, així com sobre la participació d’aquestes en altres i de les liquidacions dels impostos sobre la renda de les persones físiques, societats i patrimoni, si fos el cas.

Atès que les esmentades declaracions han de realitzar-se abans de la finalització del mandat dels actuals membres de la corporació, i també abans de la presa de possessió dels nous membres electes de les Corporacions locals, cal que l’actual Ajuntament aprovi els corresponents models de declaració sobre possibles causes de incompatibilitat i activitats, així com de béns patrimonials, en els termes establerts pel RDL 2/2008.

El contingut dels models s’ha redactat tenint en compte el contingut mínim i les prescripcions determinades en els articles 30 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, de 28 de novembre de 1986.

La creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques per al tractament de dades té la seva regulació a l’article 20 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació, modificació o supressió de fitxers s’ha d’efectuar per mitjà de disposició general publicada posteriorment en diari oficial.

Per tot l’anterior, i de conformitat amb la legislació vigent i aplicable, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Crear el registre de interessos dels membres de la Corporació que comprèn les seccions corresponents al Registre d’Activitats (Secció primera) i al Registre de Béns Patrimonials (Secció segona).
 
SEGON.- Aprovar els models de declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitat i les declaracions de béns patrimonials que s’adjunten com annex 1 i 2 a la present proposta.

TERCER.- Aprovar inicialment la creació del corresponent fitxer de tractament de dades de caràcter personal de titularitat d’aquesta corporació amb la denominació i referències bàsiques que s’indiquen com annex al present acord. El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Aiguaviva (l’Alcalde de la Corporació en aplicació de l’article 163 del DL 2/2003), el qual adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició els afectats podran adreçar-se a l’Ajuntament d’Aiguaviva.

 

 


ANNEX. FITXER DE NOVA CREACIÓ

? Nom del fitxer: Registre municipal d’Interessos.
? Finalitats i usos: finalitat indicada a l’article 75.7 de la llei 7/1985 de bases del règim local.
? Persones o col·lectius afectats: càrrecs electes i personal directiu de la Corporació.
? Procedència de les dades: declaracions efectuades pel propi interessat.
? Procediment de recollida de les dades: formulari aprovat pel Ple de la Corporació.
? Sistema de tractament: manual i automatitzat
? Cessions: no es preveuen.
? Transferències internacionals: no es preveuen
? Unitat responsable: Alcaldia
? Nivell de seguretat: d’Alt a Mitjà.
? Estructura del fitxer i dades incloses:

 

 


La proposta s’aprova per unanimitat (El regidor sr.Pinsach està present en la votació).

 

5.- APROVACIÓ SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2011

Atès els antecedents que es detallen en l’expedient, és a dir, les despeses derivades del canvi del servidor informàtic, i la compra de diversos ordinadors per al nou local jove.

Vist l’expedient de suplement de crèdit 2/2011.

Davant la impossibilitat de demorar fins l’exercici següent la realització de la despesa detallada seguidament, i sent insuficient el crèdit per atendre-la.

D’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, el finançament  de suplements de crèdit i crèdit extraordinaris es pot fer amb algun o alguns dels recursos que estableix el citat article.

Un cop tramitat l’expedient de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i sent insuficient el crèdit pressupostari,.

Atès que l’article 36 del Reial decret 500/1990, estableix que els suplements de crèdits i els crèdits extraordinaris es podran finançar amb Romanent Líquid de Tresoreria general.
 A C O R D

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit número SC 2/2011 del pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb majors ingressos :

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
Denominació
Import
Org.
Prg.
Eco.
0
920
62600
Noves inversions en Informàtica
5.000,00 €

TOTAL
5.000,00

 


FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDIT
Fonts de finançament

 Import                            
Romanent de tresoreria afectat
Romanent de tresoreria general
Ingressos no previstos
Majors ingressos

5.000,00
Operació de crèdit

Anul·lació o baixa

Altres

TOTAL
5.000,00€

 

 

 

 

 

 


SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis de l’ajuntament.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui manifesta que s’absté.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que s’absté.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que s’absté.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i l’abstenció dels regidors d’AxC-PM i el regidor d’ERC.

 

 

Finalment, el sr. Alcalde pren la paraula per agrair al regidor sr. F.Xavier Castañer la seva presència en aquests moments dificils, alhora que transmet el pesam per la mort de la seva mare en nom de tots els presents.
Per altra banda, agraeix a la regidora sra. Montserrat Belmar la seva feina durant l’últim mandat ja que no es torna a presentar en les properes eleccions.

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dotze hores i vint-i-quatre minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.