PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL 24 DE MARÇ DE 2011

 Aiguaviva, a vint-i-quatre de març de dos mil onze.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les dinou hores i vuit minuts de la tarda, amb l’assistència de tots els regidors, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:


1.- APROVACIÓ CONVENI MARC DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA, EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS.

Vista la proposta de conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Aiguaviva, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, de data 25 de febrer i registre d’entrada n.255.

Atès l’article 25.1.c del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a la comarca les competències que li deleguin.

Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix en favor dels ajuntaments les següents competències: estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial; crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant de propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; elaborar els plans d’actuació local en mate`ria de serveis socials i participar, si escau, en el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics; complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics; promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, n coordinació amb l’administració de la Generalitat i l’ ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de Serveis socials i el pla estratègic corresponent; col·laborar amb l’administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i control en matèria de serveis socials; exercir les funcions que li delegui l’administració de la Generalitat; participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis socials; coordinar els serveis socials, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals, atès que l’article 31-2 de la Llei 12/2007 disposa que les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunadament.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Aiguaviva, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats.

SEGON.- Publicar l’acord de delegació en el BOP, d’acord amb l’art. 13 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

TERCER.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
      

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Pinsach, que manifesta que s’absté.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que s’absté.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que s’absté.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i l’abstenció dels regidors d’AxC-PM i del regidor d’ERC.


2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL POLÍGON INDUSTRIAL CASANOVA II.

Atesa la sol·licitud d’admissió a tràmit de modificació puntual de Pla parcial Casanova II, per part del sr. Josep Nicolau, de la empresa TERMOFORMADO TERMOPAC S.L.

Vist els documents que conformen l’expedient, i que la modificació consistiria en intercanviar usos de dues parcel·les properes entre sí.

Entenent que la proposta de modificació raona i justifica la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.

Atès l'article 96 en relació amb el 85 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Atès el que disposen els art. 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, sobre competències dels òrgans i quòrum necessari per l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla Parcial Polígon Industrial Casanova II.

SEGON.-  Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini d'un mes, i notificar als interessats.

TERCER.- Sol.licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

El sr. Alcalde manifesta, referent a la proposta que, la parcel.la abans d’equipaments, ara seria la de la cantonada,i això facilitaria l’ampliació de l’empresa que proposa la modificació puntual.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Pinsach, que pregunta que Urbanisme que hi diu, fet que contesta el sr.Alcalde dient que, de paraula, han donat l’ ”OK”.
El sr. Pinsach manifesta que aprova la proposta.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que vota a favor.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que vota a favor.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aquest assumpte l’ha portat el sr.Alcalde, i que, havent valorat els espais, que els coneix bé ja que es varen valorar en el seu dia, no troba que hi hagi benefici. Afegeix que no es bon terreny per les baixades, les sortides d’emergència,.. i que no coneix en profunditat a l’empresa que realitza la proposta.
Conclou dient que creu que seria important que ho valorés el nou equip de govern que surti de les eleccions.

El Sr. Secundino López manifesta que no aprova la proposta.

Seguidament el regidor sr.Pinsach comenta que pot entendre el raonament del sr. Secundino López i que pensava que l’equip de govern estaria d’acord, i que ho proposava conjuntament.

En aquest punt, el sr. Lopez Pousa aprofita per dir que creu que el sr. Alcalde agafa assumptes que creu que no son de la seva competència, i d’aquí que realitzi escrits com el que es va discutir en el ple anterior. Finalitza dient que es pot carregar amb les culpes per decisions que ell no ha pres, i que aquests senyors (fent referència a la proposta de modificació puntual del pla parcial) no han parlat amb ell, i l’hi haurien d’explicar.

El sr.Pinsach diu que no li agrada que l’Ajuntament surti perdent per beneficiar una empresa privada.

El sr. Martinez comenta que en l’exposició hi ha un error d’entrada ja que l’Alcalde està per sobre de tots i per això pren decisions.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta, i afegeix que no farà comentaris al respecte, que ell ha estat a urbanisme i que cadascú sap l’esforç i dedicació que hi posa.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de AxC-PM, i el regidor d’ERC, i el vot en contra de dos regidors de CIU.

 

3.- RATIFICACIÓ DECRET N.72/2011 DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA CONTRA ELS RECURSOS DE “TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.” I “VODAFONE ESPAÑA, S.A.”

Vistes les comunicacions rebudes en data 11 de març de 2011, referent a recursos interposats davant la sala contenciosa-administrativa, secció primera, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per part de “Telefónica Móviles España S.A.U.” i “Vodafone España,S.A.”, contra l’aprovació de l’ordenança fiscal de l’Ajuntament d’Aiguaviva reguladora de la “taxa d’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis d’interès general” per a l’exercici 2011.

Entenent que l’Ajuntament d’Aiguaviva, per a la defensa dels seus interessos, ha de comparèixer i personar-se davant la secció primera de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Vist el decret número 72/2011, de data 15 de març, per el que es resol:

        .Comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de la Secció Primera de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a part demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 358/2011, interposat per “Vodafone España,S.A.” i el recurs n.368/2011, interposat per “Telefónica Móviles España, S.A.U.”, contra l’aprovació de l’ Ordenança Fiscal de l’Ajuntament d’Aiguaviva reguladora de la “taxa d’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis d’interès general” per a l’exercici 2011 publicada al BOP de Girona núm. 249 de data 30 de desembre de 2010.
        .Encarregar a XALOC de la Diputació de Girona la representació processal i l’assistència jurídica en aquest contenciós.
        .Es nomenen als lletrats i procuradors corresponents.

Vist el que disposa l’art. 53.1.k del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, segons el qual és atribució de l’Alcalde exercir accions judicials i administratives, en cas d’urgència, de matèries competència del ple, donant compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

Atesa la urgència justificada en els terminis processals de les comunicacions rebudes per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Atès que dita resolució disposa que es sotmetrà a la ratificació del ple en la propera sessió que es celebri, Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Ratificar la resolució número 72/2011, de 15 de març, de compareixença davant la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra els recursos de “Telefónica Móviles España SAU” i “Vodafone España, S.A.”

SEGON.- Comunicar el present acord a XALOC i les parts interessades.


L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Pinsach, que manifesta que aprova la proposta.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que s’absté, ja que no varen estar d’acord en la delegació a favor de XALOC en el seu moment.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que s’absté.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el regidor d’ERC i l’abstenció dels regidors d’AxC-PM.


4.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.4 OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

Vista la certificació d’obra número 4, corresponent al mes de febrer de 2011, de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 58.969,32€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:


PRIMER.- Aprovar la certificació núm.4 de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 58.969,32€ (Iva 18% inclòs),

SEGON.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.


La proposta s’aprova per unanimitat.

 

 

 

5.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”.

Vista la certificació d’obra número 1, corresponent al mes de febrer de 2011, de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”, per un import de 13.059,31€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.1 de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”, per un import de 13.059,31€ (Iva 18% inclòs),

SEGON.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Pinsach, que manifesta que aprova la proposta.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que s’absté, ja que no volen contribuir a la ruïna del poble.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que s’absté.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el regidor d’ERC i l’abstenció dels regidors d’AxC-PM.

 

 

 

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i trenta dos minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.