PLE 10 DE MARÇ DE 2010

A Aiguaviva, a deu de març de dos mil onze

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb l’absència del regidor sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas per motius personals i el regidor sr. Secundino López Pousa per motius professionals, per tal de celebrar la sessió ordinària convocada.

A dos quarts de nou del vespre, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2010

Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 9 de desembre de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach, qui manifesta que no aprova l’acta doncs creu que s’ha de fer ple cada mes.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martínez, qui manifesta que no aprova l’acta, per altres motius que ja ha explicat.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora la Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que  emet el seu vot igual que el del Sr. Martinez.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova l’acta.


L’acta no s’aprova.


2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2010

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 23 de desembre de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach, qui manifesta que no aprova l’acta doncs creu que s’ha de fer ple cada mes.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martínez, qui manifesta que no aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora la Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que  emet el seu vot igual que el del Sr. Martinez.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto qui manifesta que aprova l’acta.


L’acta no s’aprova.


3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 27 DE GENER DE 2011

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 27 de gener de 2011.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach, qui manifesta que no aprova l’acta doncs creu que s’ha de fer ple cada mes.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martínez, qui manifesta que no aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora la Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que  emet el seu vot igual que el del Sr. Martinez.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto qui manifesta que aprova l’acta.


L’acta no s’aprova.


4.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 17 DE FEBRER DE 2011:

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 17 de febrer de 2011.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach, qui manifesta que no aprova l’acta doncs creu que s’ha de fer ple cada mes.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martínez, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora la Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que  emet el seu vot igual que el del Sr. Martinez.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto qui manifesta que aprova l’acta.


L’acta no s’aprova.


5.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions:

Des del número 303/2010 (3 de desembre de 2010) fins 50/2011 (4 de març de 2011).

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach, qui manifesta que no pren coneixement de tots els decrets, ja que no ha pogut venir.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martínez, qui manifesta que no pren coneixement de tots els decrets, ja que no ha pogut venir.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora la Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que  no pren coneixement.


L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que pren coneixement de tot els decrets.


Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part del sr.Alcalde, i un regidor de CIU, i no es pren coneixement pels dos regidors d’ AxC-PM i el regidor d’ERC-AM.


6.- RATIFICACIÓ APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.3 OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

Vista la certificació número 3, corresponent al mes de febrer de 2011, de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 57.584,28€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

Vist que fou aprovada per la última Junta de Govern, en data 25 de febrer de 2011, per motius d’urgència en la justificació de subvencions.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Ratificar l’aprovació de la certificació número 3 de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

SEGON.- Comunicar el present acord a les parts i organismes interessats.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui manifesta que aprova la proposta.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que no aprova la proposta.
El sr. Martinez afegeix que ja va avisar que les obres passaria això, en referència a l’explicació de l’Alcalde de justificar el màxim possible per la situació de l’A.C.A.
El sr.Martinez diu que l’ACA no té calers, i que no pagant ja ho tenen arreglat.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que no aprova la proposta.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria amb el vot favorable del sr.Alcalde, un regidor de CIU,i el regidor d’ERC i el vot en contra dels regidors d’AxC-PM.

 


7.- APROVACIÓ CONVENI MARC DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA, EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS.

Vista la proposta de conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Aiguaviva, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, de data 25 de febrer i registre d’entrada n.255.

Atès l’article 25.1.c del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a la comarca les competències que li deleguin.

Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix en favor dels ajuntaments les següents competències: estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial; crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant de propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; elaborar els plans d’actuació local en mate`ria de serveis socials i participar, si escau, en el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics; complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics; promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, n coordinació amb l’administració de la Generalitat i l’ ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de Serveis socials i el pla estratègic corresponent; col·laborar amb l’administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i control en matèria de serveis socials; exercir les funcions que li delegui l’administració de la Generalitat; participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis socials; coordinar els serveis socials, els equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals, atès que l’article 31-2 de la Llei 12/2007 disposa que les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunadament.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Aiguaviva, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats.

SEGON.- Publicar l’acord de delegació en el BOP, d’acord amb l’art. 13 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

TERCER.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui manifesta que s’absté.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Ramon Martínez, qui manifesta que, s’absté.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que s’absté.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.

La proposta no s’aprova, no arribant a la majoria absoluta de membres legals de la corporació necessària, amb el vot favorable del sr.Alcalde, un regidors de CIU, i l’abstenció dels regidors d’AxC-PM i el regidor d’ERC.

 

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

No n’hi ha.

9.- INFORMACIONS ALCALDIA

L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple:

*10 de desembre: assisteix a la presentació del llibre “Girona panoràmica”, a la sala de plens de l’Ajuntament de Girona.
*12 de desembre: assisteix a la inauguració de la biblioteca de l’Ajuntament de Sarrià de Ter.
*15 de desembre: assisteix a la presentació del Llibre “Paisatges Vius”, a la Diputació de Girona.
*16 de desembre: assisteix als premis GI0 La Sitja de Fornells, de la Diputació de Girona.
*17 de desembre: assisteix a la reunió del Consorci de La Crosa a l’Ajuntament de Bescanó.
*17 de desembre: assisteix al concert d’ Endesa a l’auditori de Girona.
*22 de desembre: participa en la reunió de la Junta de Compensació de Can Garrofa.
*22 de desembre: assisteix al consell d’Alcaldes del Consell Comarcal.
*23 de desembre: assisteix al sopar de Nadal de l’Ajuntament.
*13 de gener: assisteix, a les 19,30h, a la pressa de possessió del nou delegat del govern a Girona.
*19 de gener: visita el centre de visitants del Consell Comarcal a Sarrià de Ter.
*20 de gener: assisteix, a les 19h, a la Conferència de la Càmera de Comerç a càrrec de Germà Bel.
*25 de gener: assisteix, a les 19h, a la presentació del llibre de l’arxiver Josep Mª Marquès a la Casa de Cultura de Girona.
*28 de gener: assisteix a l’entrega dels premis Carles Rahola de periodisme a l’auditori de Girona.
*29 de gener: assisteix a l’ inauguració de l’Espai Jove de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
*1 de febrer: assisteix a la presentació i demostració dels desfibril·ladors de Dipsalut.
*3 de febrer: participa en la comissió de seguiment de les obres del TGV.
*4 de febrer: assisteix a l’acte de replanteig del nou consultori d’Aiguaviva.
*4 de febrer: diputació entrega projecte de supressió de barreres arquitectòniques.
*15 de febrer: va assistir al Consell Comarcal del Gironès per a firmar les actes de delimitació de termes amb Vilablareix.
*18 de febrer: assisteix a la inauguració del Parc de Salut d’Aiguaviva.
*18 de febrer: assisteix a la conferència sobre patrimoni industrial a la Cambra de Comerç.
*21 de febrer: assisteix a la reunió d’ ENAGAS a Barcelona, sobre el gasoducte Martorell-Figueres.
*22 de febrer: participa en una reunió amb tècnics de l’Agència Protecció de la Salut, sobre les inspeccions a Bar-Restaurants del municpi.
*22 de febrer: assisteix a una reunió amb representants de l’AMPA.
*23 de febrer: assisteix a una reunió amb l’equip tècnic de la Junta de Compensació de Puigtorrat.
*25 de febrer: visita de LOCALRET a l’Ajuntament.
*25 de febrer: assisteix a la rua de Carnestoltes de la llar d’infants.
*3 de març: assisteix a la reunió amb el nou delegat del govern de la Generalitat, Eudald Casadessús al Consell Comarcal.
*3 de març: assisteix a l’entrega dels premis ·3 de març” a l’Ajuntament de Salt.
*4 de març: assisteix a la inauguració de l’exposició “del dia de la Dona treballadora” a la sala polivalent.


L’ Alcalde fa ús de la paraula per comunicar el que es detalla seguidament:

.Contenidors: ha aconseguit, comenta, que es passin a revisar cada dia, tot i que encara queden restes puntuals, tot i que creu que s’ha millorat.
.S’ha fet l’obra de tot el tram de la canonada del terme municipal d’Aiguaviva.
.Aprofitant la setmana blanca, s’han fet una sèrie de millores en les instal.lacions de l’escola.
.Camí del Mas Figueres, segueix en mal estat però existeix el compromís/obligació d’ ACESA per a procedir a la seva millora.

 

10.- PRECS I PREGUNTES.

Intervencions del regidor Sr. Pinsach

*En primer lloc, pregunta si no es pot arreglar el camí fins el tros de Can Figueras, al que el sr. Alcalde respon que hauríem de pagar, i que la comissió d’ADIF són molt durs, però que es pot mirar.
*En l’últim ple es va comentar les papereres del c/Circumval.lació. El sr. Alcalde li respon dient que li va comentar a en Pere, i que aquest n’havia tret alguna, ja que es feia mal ús. El sr. Pinsach afegeix que no en vol una a cada farola ,que amb un parell seria suficient.
*Tema dels ferros de l’entrada: El sr.Alcalde li respon que ho ha comentat amb la gent més activa a la MAT, afegint que el sr. Secundino va portar un pressupost en Junta de Govern, d’uns 9.000€ aprox., així que per falta de finançament, de moment es pot aparcar.
*Abans de plegar el sr. Secundino, i ja que és l’últim ple ordinari abans de les eleccions, diu que li agradaria saber un tema urbanístic, que és el de la casa del sr. López. El sr.Pinsach comenta que el sr. Secundino havia dit que Urbanisme havia resolt que no “estava ben fet”, i ningú li ha dit com s’ha resolt o com es resoldrà.
El sr. Alcalde li respon dient que al no haver-li fet la pregunta amb les 48 hores d’antelació que es preveuen en la normativa, no el contestarà, i que es mirarà l’expedient per donar-li resposta.
Per últim, el sr. Pinsach diu que ell posa el tema sobre la taula, que no té res en contra dels interessats en la qüestió.
*S’ha especulat, comenta el sr. Pinsach, en que es presenten conjuntament amb el sr. Martinez, i pregunta que si es fes i s’arriba un acord, i es passa correspondència, es podrà fer a través de l’”Ajuntament”?
El sr. Alcalde respon que creu que tothom s’hauria d’espavilar. El sr. Martinez, per la seva banda, comenta que fa 4 anys, aquest Ajuntament va autoritzar el repartiment a en Pere. El sr. Alcalde diu que potser es va fer fora de la jornada de treball, i que no li consta aquest fet. Conclou dient que prefereix que tothom s’espavili, així s’eviten problemes.
*Per últim, referint-se al sr. Alcalde li pregunta que quan tornin a ser Alcaldes, si faran un ple cada mes. El sr. Alcalde li respon que no ho sap i que potser l’Alcalde és ell.

Intervencions del regidor Sr. Ramon Martinez

*En primer lloc comenta que li han arribat noticies de la planta asfàltica de Can Jordi, i pregunta que es va autoritzar l’obra i si s’han fet els informes pertinents, al que el sr. Alcalde respon que ha tingut reunió amb els veïns, i que ha anat un per un. Afegeix que no s’han fet obres, que allò és una planta asfàltica mòbil, que aquesta gent (Servià Cantó) ja van voler fer-ho el 2008, i que es demanaven una sèrie de requisits. Això està controlat, diu. Es poden fer aquestes plantes en sòl no urbanitzable, i se’ls hi va fer un requeriment de paralització d’obres quan ja l’havien fet en part, ells varen justificar que l’havien de moure forçosament. L’expedient es va començar i està en procés de legalització.
Referent encara a la planta, el sr. Alcalde diu que és un senyor particular el que els hi ha deixat fer en el seu terreny i que l’Ajuntament de Riudellots no els hi va deixar fer. Per tant, conclou, s’està tramitant i encara no disposen de la pertinent llicència d’activitats. Per últim, afegeix que la planta no serà definitiva, que 3 anys com a màxim.

*Hi ha una cosa que no li lliga diu el sr. Martinez, parlant a partir de l’acta de la Junta de Govern que se li ha tramès en la que el sr. Secundino López i el sr. Pinto fan un escrit. Sent membre de la Junta de Govern un dels firmants, pregunta si hi ha quelcom estrany.
El sr. Mateu respon que no hi ha res estrany, que era una petició del sr. Secundino i sr. Pinto.
El sr. Pinto respon que varen tenir reunió amb veïns afectats i va ser quan varen tenir coneixement de l’expedient, i afegeix que aquests veïns manifestaven que hi havia una planta fixa i una part mòbil i que no ho volien. Fa 3 anys, diu, volien el vist-i-plau dels veïns, es va apretar a la companyia, i no varen aparèixer més.
Segueix dient que aquests veïns varen entrar al.legacions, i que el sr. Secundino no tenia informacions.
El sr.Martinez pregunta el per què es diu a la carta si hi ha algun permís.
El sr. Pinto respon que l’escrit es va fer per veure com estava l’expedient, que és competència de la Generalitat. També es pregunta si està acabat.
El sr. Martinez li contesta que ells han de saber si hi ha permís ja que estan a la Junta de Govern.
El sr. Pinto li respon que el sr. Secundino, com a regidor d’urbanisme, s’interessa pel tema, ja que es un expedient en marxa.
El sr. Martinez contesta dient que els decrets els saben, per tant, sabeu si s’ha autoritzat, i diu que l’escrit és una cosa molt tonta.
El sr. Pinto li contesta dient que l’escrit intenta obtenir informació, ja que tenien una preocupació.
El sr.Martinez diu que en el bipartit cadascú tira pel seu costat.
El sr. Pinto respon dient que en un altre moment no s’hauria pogut fer la carta, i que el sr. Martinez sap que la Junta no ha pres cap acord, que només han entrat un escrit, afegint que tenen dret a fer l’escrit, que no té res a veure amb la Junta de Govern i que és senyal de transparència.
El sr.Martinez seguidament diu que les reunions separades i que s’entri un escrit no sembla lògic.
Després intervé el sr. Alcalde que comenta que, els veïns van trucar, i que ell els hi va dir de fer les al·legacions en el període d’exposició pública de l’expedient, i de pas, que demanessin hora amb el regidor d’urbanisme.
El sr. Martinez després diu que hi ha coses que no s’entenen, que ho podria entendre de la oposició però no del mateix equip de govern.

Intervencions de la regidora Sra. Montserrat Belmar

*Pregunta si es pot fer quelcom amb la situació que es produeix a l’entrada del poble pel carrer circumval.lació i escoles, on s’acumulen cotxes aparcats.


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.