ACTA PLE EXTRAORDINARI DEL 17 DE FEBRER DE 2011

A Aiguaviva, a disset de febrer de dos mil onze.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les dinou hores i cinc minuts de la tarda, amb l’assistència de tots els regidors, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRA “ADEQUACIÓ del CARRER SANT JOSEP DE MAS ALIU D’AIGUAVIVA”.


Vista l’aprovació inicial del projecte “Adequació Carrer Sant Josep de Mas Aliu” en data 9 de setembre de 2010 per part de la Junta de Govern i l’aprovació definitiva en data 4 de novembre pel mateix òrgan.

Vist que és un projecte inclòs en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2011, i el total de la subvenció, segons comunicació del Departament de Governació i Administracions Públiques, en data 22 de juliol de 2010 (r.e. nº 926) és de 110.000€.

Atès que donada la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.

Atès que mitjançant acord de ple de data 9 de desembre de 2010 es va iniciar l’expedient per a la contractació referida, motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 93 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Atès que el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la  disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i a l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

Atès que en data 9 de desembre de 2010 es va redactar, aprovar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.

Atès que en data 20 de desembre de 2010 i 21 de desembre de 2010 es va publicar anunci de licitació al BOP i DOGC respectivament, i en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació, per termini de 26 dies hàbils, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.

Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
      
Atès que en data 26 de gener es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions, i aquesta va classificar l’oferta com a més favorable la presentada per MASSACHS EXCAVACIONS SLU, vist l’informe de secretaria en relació a les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, i l’informe al respecte del tècnic redactor del projecte.
Atès que en data 14 de febrer de 2011, es va requerir al licitador que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva.
Atès que en data 15 de febrer de 2011, el licitador Massachs Excavacions SLU, va constituir la garantia definitiva per import de 4.513,16€ euros i va presentar els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es proposa al ple d’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Adjudicar a l’empresa MASSACHS EXCAVACIONS, per valor de 90.322,60 euros i 16.258,07€ d’IVA,  el contracte d’obres consistent en l’Adequació Carrer Sant Josep de Mas Aliu, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, aprovat per acord de ple de data 9 de desembre de 2010.
      
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 2011.0.171.619.00 del pressupost vigent de despeses.
      
TERCER. Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada.
      
QUART. Notificar a Massachs Excavacions SLU, adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte administratiu.

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte d’obres en el Perfil de contractant, i en el BOP de Girona.
      
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Pinsach, que manifesta que no aprova la proposta ja que el projecte fou aprovat en Junta de Govern i no es va poder discutir en ple.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Ramon Martínez, qui manifesta que actualment està veient com la Generalitat no té diners per hospitals, consultoris, i despeses d’escoles entre d’altres coses, i que el deixa parat que l’Ajuntament d’Aiguaviva fa camps de futbol, edificis que acaben sent utilitzats de magatzem i piscines, i ara, es farà la vorera d’un carrer en el que es estrany veure-hi alguna persona passant. Afegeix que, amb aquestes decisions, hipoteca el futur de qui tingui responsabilitats després de les properes eleccions.
Per altra banda, conclou dient que no és una obra necessària, que hi ha coses més importants per fer en aquest municipi i que demana que quedi en suspens.

El sr. Alcalde li respon que no ho deixarà sobre la taula i que respecte les subvencions, han de venir, i per això s’ha d’avançar en la tramitació de la obra i les certificacions, posant com a exemple el nou consultori, que ja s’ha fet el replanteig i s’està executant.
Per altra banda, manifesta que la obra que s’adjudica no és una vorera sinó que s’arregla una cosa mal feta des de l’ inici.

L’alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Martinez, qui manifesta que no aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Montserrat Belmar, qui manifesta que no aprova la proposta.
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra dels regidors d’AxC-PM i del regidor d’ERC.


2.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 29/2011, DE CANVI DESIGNACIÓ MEMBRE COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DELS MUNICIPIS DE VILABLAREIX I AIGUAVIVA.

Vista la comunicació de la Direcció General d’Administració Local, de data 5 de gener de 2011 i registre núm. 9, en la que en relació amb l’expedient de delimitació del municipi d’Aiguaviva i Vilablareix, senyala que resta pendent la redacció i signatura de l’acta de reconeixement de la línia de terme, i s’assenyala a aquest efecte el proper dia 15 de febrer de 2011 a les 11h a la seu del Consell Comarcal del Gironès.

Atès que en la comissió de delimitació hi consta l’anterior Secretària de l’Ajuntament, i de cara a que consti l’actual, sr. Ignasi Prádanos Duran, anomenat en data 29 de desembre de 2009.

Vist el que disposa el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució o la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Vist el decret d’Alcaldia número 29/2011, de data 9 de febrer de 2011, que aprova el canvi en la designació de la comissió per a que consti l’actual Secretari en substitució de la anterior.

Atès que dita resolució disposa que es sotmetrà a la ratificació del ple en la propera sessió que es celebri, Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Ratificar la resolució número 29/2011, de 9 de febrer.

SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i l’Ajuntament de Vilablareix.

La proposta s’aprova per unanimitat.

 

3.- RATIFICACIÓ APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.1 OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

Vista la certificació número 1, corresponent al mes de gener de 2011, de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 30.665,98€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

Vist que fou aprovada per la última Junta de Govern, en data 10 de febrer de 2011, per motius d’urgència en la justificació de subvencions.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Ratificar l’aprovació de la certificació número 1 de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

SEGON.- Comunicar el present acord a les parts i organismes interessats.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Ramon Martínez, qui pregunta al sr.Alcalde si es va estudiar la connexió de la canonada a Can Sunyer.

El sr. Alcalde li respon que si que es va estudiar, però que és del Consorci Costa Brava, i s’havia de demanar molts permisos, era delicat entrar a aquest Consorci, i a banda, l’aigua era caríssima, ja que han de pagar l’amortització de la canonada.


La proposta s’aprova per unanimitat.


4.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.2 OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

Vista la certificació d’obra número 2, corresponent al mes de febrer de 2011, de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 27.904,42€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

Vist que fou aprovada per la última Junta de Govern, en data 10 de febrer de 2011, per motius d’urgència en la justificació de subvencions.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.2 de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 27.904,42€ (Iva 18% inclòs),

SEGON.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats


La proposta s’aprova per unanimitat.

 

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i vint-i-dos minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.