EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 22 DE JULIOL DE 2010

EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 22 DE JULIOL DE 2010

"...
A Aiguaviva, a vint-i-dos de juliol de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les divuit i trenta cinc hores de la tarda, amb l’absència dels regidors sr.Ramon Martínez Trill i sr. Josep Pinsach Riera, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D’OBRA “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”.

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment obert.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari-Interventor.

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 696.746,20€ (IVA 18% inclòs).

Atès que donada la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
S’entén que es necessària la tramitació urgent de l’expedient per tal de complir amb els terminis que subjecten les subvencions per al finançament de les obres, i que consten en l’expedient.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 93 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i a l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següents ACORDS:

Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del contracte d’obra titulada “Piscina Municipal d’Aiguaviva”, i publicar el plec de clàusules administratives particulars, en la forma legalment prevista.

Segon: Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de les obres per procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.

Tercer: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP, al DOGC i al perfil de contractant de l’òrgan de contractació.

Quart.- Aprovar la despesa del contracte, que ascendeix a 696.746,2€ (IVA 18% inclòs).

Cinquè.- L’adjudicació provisional del contracte anirà condicionada a la prèvia realització del suplement de crèdit en la partida corresponent per valor de 368.296,55€, a incorporar als 328.449,65€ ja previstos en el pressupost, per tal d’afrontar el cost total.

[...]

La proposta s’aprova per majoria amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra de la regidora d’AxC-PM.


2.- APROVACIÓ SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2010 SC


Vista la tramitació de l’expedient per l’adjudicació de l’obra “Piscina Municipal d’Aiguaviva”. 

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.

Davant la impossibilitat de demorar fins l’exercici següent la realització de la despesa detallada seguidament, i sent insuficient el crèdit per atendre-la.

D’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, el finançament  de suplements de crèdit i crèdit extraordinaris es pot fer amb algun o alguns dels recursos que estableix el citat article.

Un cop tramitat l’expedient de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i sent insuficient el crèdit pressupostari,.

Atès que l’article 36 del Reial decret 500/1990, estableix que els suplements de crèdits i els crèdits extraordinaris es podran finançar amb Romanent Líquid de Tresoreria general.

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següents ACORDS:


PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit, num: 2/2010SC del pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb romanent de tresoreria general i el detall del qual és el següent:


SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida   Denominació  Import
Org. Fun. Eco.  
0 342 62200 Construcció piscina  368.296,55€
TOTAL 368.296,55€


SUPLEMENT DE CRÈDIT
FINANÇAMENT
Fonts de finançament  Import
  
Romanent de tresoreria afectat 0€Romanent de tresoreria general 368.296,55€
Ingressos no previstos (b)  0€Majors ingressos (b)  0€Operació de crèdit   0€Anul•lació o baixa (a),(b)  0€Altres    0€TOTAL 368.296,55


SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis de l’ajuntament.

[...]
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra  de la regidora d’AxC-PM.


3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2009.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2009, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 31 de maig de 2010. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 117, de data 18 de juny de 2010, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al•legacions ni observacions.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut; la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2009.

SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.

TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2009 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina la normativa vigent.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra  de la regidora d’AxC-PM.

 

4.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de l’obra “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià S.A. a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”.

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 93, 94 i 122 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Atès que mitjançant acord de ple de 18 de març de 2010 s’aprovà l’expedient i plec de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del contracte d’obra “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià S.A. a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”, així mateix es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació.

Atès que amb data 1 d’abril de 2010 es publicà anunci de licitació per termini de 20 dies naturals en el Butlletí de la Província de Girona, amb la finalitat que els interessats presentessin les seves proposicions.

Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.

Atès que es constituí la mesa de contractació, i aquesta, tot seguit a la recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà una proposta d’adjudicació a favor de XAVIER ALSINA S.A., examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb el que estableix l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i a l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per l’adjudicació del contracte.  

ACORDA

PRIMER: Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obra “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià S.A. a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”, pel preu de 434.076,43 euros i 78.133,75 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, a XAVIER ALSINA, S.A., subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques.

SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris.

TERCER: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari en virtut de l’article 135.4 de la Llei de contractes del sector públic, advertint-lo que l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de que transcorrin quinze dies hàbils comptats  des del següent a aquell en què es publiqui aquella a un diari oficial o al perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Durant aquest termini, l’adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels mitjans que s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 53.2 que li reclami l’òrgan de contractació, així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, llevat que s’estableixi una altra cosa als plecs.

QUART: Requerir a l’adjudicatari per a que el dia i hora que se li indiqui formalitzi el contracte administratiu corresponent.

CINQUÈ: Tornar la garantia provisional als licitadors, excepte la dipositada per l’empresa adjudicatària, que serà retinguda fis que es formalitzi el contracte.

SISÈ: Publicar el resultat de l’adjudicació provisional mitjançant anunci en el BOP i en el perfil de contractant.

SETÈ: Autoritzar el Sr. Alcalde-President d’aquest ajuntament per tots els tràmits legals necessari per dur a terme tot l’expedient de contractació fins a la seva adjudicació definitiva i posterior formalització contractual.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i l’abstenció de la regidora d’AxC-PM.


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les divuit hores i trenta cinc minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.