EXTRACTE ACTA SESSIÓ PLE DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2010

EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2010

"...A Aiguaviva, a divuit de març de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió ordinària convocada. Aquesta, que s'hauria celebrat el dia onze de març de dos mil deu, fou aplaçada mitjançant decret núm.41/2010 a causa del temporal de neu.

A dos quarts de nou del vespre, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 10 DE DESEMBRE DE  2009

Vista l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre de 2009.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l'acord d’aprovar-la.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, dos vots en contra dels regidors de AxC-PM i el vot en contra  del regidor ERC-AM.


2.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions:

Des del número 253/2009 fins el número 46/2010

[...]

Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els assistents menys el sr. Martínez i la sra. Montserrat Belmar.

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE L’OBRA TITULADA “PORTADA EN ALTA D’AIGUES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA DE L’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

Vist el Projecte de l'obra titulada “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A. a la canonada de l’abastament d’Aiguaviva”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell comarcal del Gironès.

Atès que es una obra d’interès pel municipi d’Aiguaviva, que les obres consisteixen en  la realització d’una xarxa d’abastament d’aigua, construcció d’un dipòsit intermig per a la instal.lació d’un grup de bombeig i la connexió al dipòsit regulador d’Aiguaviva aprofitant la xarxa d’impulsió de Puigtorrat.

Atès que el pressupost d’execució de contracte és de 795.706,53€ (IVA 18% inclòs), fet que determina la competència del Ple segons l’article 52 de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'obres denominat “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A. a la canonada de l’abastament d’Aiguaviva”, redactat per l’enginyer Jordi Güell Camps, dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès i amb un pressupost d’execució de 674.327,57€ i 121.378,96€ d’IVA (18%).

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i sotmetre el projecte a informació pública per un període de 30 dies, a comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de l'ajuntament d'Aiguaviva.

[...] La proposta s’aprova per unanimitat.

4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PLEC DE CLÀUSULES I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA DE “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ S.A. A LA CANONADA DE L’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA.

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment obert.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari-Interventor.

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 795.706,53€ (IVA 18% inclòs).

Atès que donada la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l' establert en l'article 93 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i a l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següents ACORDS:

Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del contracte d’obra titulada “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A. a la canonada de l’abastament d’Aiguaviva”, i publicar el plec de clàusules administratives particulars, en la forma legalment prevista.

Segon: Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de les obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.

Tercer: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP, al DOGC i al perfil de contractant de l’òrgan de contractació.

Quart.- Condicionar el present procediment d’adjudicació a l’aprovació definitiva del projecte.

Cinquè.- Aprovar la despesa del contracte, que ascendeix a 795.706,53€ (IVA 18% inclòs), sempre que es disposi de la subvenció de 304.396,50€ de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Sisè.- L’adjudicació provisional del contracte anirà condicionada a la prèvia realització de la modificació pressupostaria per cobrir l’ import de 795.706,53€.

S'aprova per unanimitat.

5.-APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL D’AIGUAVIVA:

Vist el marc normatiu aplicable, i amb l’objecte de millorar la regulació de la prestació del servei públic municipal de la Llar d’infants i el seu funcionament.

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 52.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament Regulador de la Prestació del Servei de la llar d’infants municipal d’Aiguaviva.

Segon.- SOTMETRE a informació pública aquest acord d'aprovació inicial amb publicació al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al.legacions, durant el termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP.
En cas de no haver-hi cap reclamació suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

[...]

La proposta s’aprova per unanimitat.


6.- APROVACIÓ INICIAL ESTATUTS CONSELL D’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS CIUTADANES DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA:

L'Alcalde fa ús de la paraula per retirar aquesta proposta.


7.- APROVACIÓ INICIAL ANNEX. IV DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS DEL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT DE GIRONA:

Vista la ordenança municipal reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic de sanejament de Girona, que inclou el polígon Mas Aliu d’Aiguaviva.

Atès que s’han produït canvis legislatius importants, com l’entrada en vigor del nou Codi Tècnic de l’edificació, i amb la finalitat de garantir que el material de sanejament instal.lat en l’àmbit de la via pública compleixi uns mínims de qualitat, així com per donar resposta a noves situacions en la xarxa de sanejament i millorar les solucions tècniques d’elements comuns, l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A, responsable del servei municipal d’aigua potable, ha presentat la modificació del llistat de fitxes de materials homologat de sanejament, annex IV, de l’ordenança de sanejament.

Atesa la notificació per part de l’Ajuntament de Girona a aquest Ajuntament en data 6 d’octubre de 2008, en la que comunica l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, actualitzant les fitxes de materials homologats.

Atès que quan l’Ajuntament d’Aiguaviva va aprovar l’ordenança reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic de sanejament de Girona, no va aprovar l’annex IV.

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents Acords:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’annex IV de l’ordenança reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic de sanejament de Girona.

SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquest acord d'aprovació inicial amb publicació al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al.legacions, durant el termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP.
En cas de no haver-hi cap reclamació suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

TERCER.- Establir l’obligatorietat de compliment i observança de les anteriors mesures tècniques en la redacció de projectes de sanejament.

QUART.- Deixar sense efecte qualsevol fitxa anterior que s’oposi a les característiques homologades en el present acord, que entrarà en vigència a partir de la seva aprovació.

La proposta s'aprova per unanimitat.

 

8.- ACORD INTEGRACIÓ AL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA I D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS:


El Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona (ATM Àrea de Girona) ha aprovat, en la sessió extraordinària 2/09 de data 11 de novembre de 2009, la modificació dels Estatuts d’aquest ens, que foren aprovats l’11 d’agost de 2006, i que configurava el municipi d’Aiguaviva dins el marc d’integració territorial de l’ATM Àrea de Girona.

La modificació d’aquells Estatuts, tanmateix, realitzada pel Consell d’Administració, estableix un canvi substancial en relació als municipis integrats a l’Àrea de Girona, en el sentit que passen a poder ser considerats com a ens consorciats, si així és decidit pels respectius Acord de Ple.

Aquest Ajuntament considera necessari, des del punt de vista de la gestió de la mobilitat al municipi, formar part del Consorci del Transport públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (en endavant ATMG) als efectes, entre d’altres, d’afavorir la  planificació coordinada i eficient del servei del transport en relació a la resta del territori.

Vista la proposta d’Estatuts de l’ATMG que ha estat tramesa a aquest Ajuntament en data 27 de gener de 2010 i registre d’entrada número 74, per a la seva aprovació, si escau.

D’acord al que disposa l’art. 20 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l'article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Vistes les competències que té atribuïdes aquest Ple, segons art. 22.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la integració de l’Ajuntament d’Aiguaviva dins  el Consorci del Transport públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG). A aquest efectes, aquest ens té la consideració d’un Consorci Interadministratiu de caràcter voluntari i per temps indefinit creat per a la coordinació del sistema del transport públic de viatgers, entre d’altres,  de les comarques del Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la Garrotxa, i  integrat per la Generalitat de Catalunya i els consells comarcals i els ajuntaments relacionats a l’annex 1 dels Estatuts adjunts.

SEGON.- Aprovar els Estatuts que s’adjunten a aquest Acord, que són els adoptats pel Consell d’Administració de l’ATMG. Els Estatuts indicats passen a ser la norma constitutiva del Consorci indicat, i vincula als ens consorciats, entre ells a aquest Ajuntament, en tots els seus termes, drets i obligacions regulats.

TERCER.- Facultar l’Alcaldia perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin necessaris per a l’execució d’aquest Acord.

QUART.- Donar trasllat del present acord a la Gerència de l’ATM Àrea de Girona, als efectes que es pugui continuar el tràmit d’aprovació dels Estatuts davant la Generalitat de Catalunya, i fer-ne la publicació oficial.

S'aprova per unanimitat.


9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL PUIGTORRAT-II:

Vist l'informe dels serveis tècnics municipals de data 11 de març de 2010, en la que s'emet informe favorable sobre la proposta de modificació puntual, a efectes de disposar la documentació necessària per iniciar la tramitació de l'expedient.

Atès l'article 83 i 85 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2005.

Vista la modificació puntual del pla parcial Puigtorrat-II proposada.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla Parcial Puigtorrat-II.

SEGON.-  Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini d'un mes.

TERCER.- Sol.licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i informe avaluació ambiental si pertoca.

S'aprova per unanimitat.

10.- APROVACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL PUIGTORRAT-II


Vist l'informe del tècnic municipal de data 11 de març de 2010.

Atesa la tramitació dels projectes d'urbanització que disposa l'article 113.2 de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

Atès que l' executivitat dels projectes d'urbanització resta supeditada a l'aprovació definitiva del pla parcial corresponent, segons l'article 110.3 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d'urbanització del Pla Parcial Puigtorrat-II, del municipi d'Aiguaviva.

SEGON.- Sotmetre a informació pública,durant un període d' un mes l' esmentat projecte, mitjançant anuncis que es publicaran en el B.O.P., i en un dels diaris de major circulació de la demarcació de Girona, així com el taulell d’anuncis de la Corporació.

TERCER.- Citar individualment als interessats.

QUATRE.- Sol.licitar informe als organismes afectats i establir el termini d' un mes per a que les empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte.

S'aprova per unanimitat.


11.- APROVACIÓ INICIAL DEL PADRÓ CORRESPONENT A LA TAXA DEL
SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SOLIDS URBANS:

Vist el padró de contribuents per la Taxa del Servei de la recollida, transport, tractament i eliminació de residus sòlids urbans corresponent a l’exercici 2010, que ha estat revisat i depurat respecte l’exercici anterior.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el padró de contribuents per la Taxa del Servei de la recollida, transport, tractament i eliminació de residus sòlids urbans corresponent a l’exercici 2010.

Segon.- Exposar el públic aquest padró, pel termini de 20 dies, als efectes de presentació d’al•legacions o reclamacions.

Tercer.- En el supòsit que dins el termini d’informació pública no es presenti cap reclamació, aquest acord es considerarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap d'altre.

[...]

La proposta s’aprova per unanimitat.

12.-APROVACIÓ INICIAL DEL PADRÓ CORRESPONENT A LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL EXERCICI 2010
Vist el padró corresponent a la taxa per la prestació de serveis del cementiri municipal, exercici 2010.

Per part de l’Alcaldia es proposa al ple de la corporació:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el padró corresponent a la taxa de cementiri municipal , corresponent a l’exercici 2010.

Segon.- Exposar el públic aquest padró, pel termini de 20 dies, als efectes de presentació d’al•legacions o reclamacions.

Tercer.- En el supòsit que dins el termini d’informació pública no es presenti cap reclamació, aquest acord es considerarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap d'altre.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, el vot del regidor ERC-AM i dos vots en contra dels regidors de AxC-PM.


13.- APROVACIÓ INICIAL DEL PADRÓ DE CONTRIBUENTS PER LA TAXA DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE:

Vist el padró de contribuents per la Taxa del Servei d’Aigua Potable corresponent a l’exercici 2010, que ha estat revisat i depurat respecte l’exercici anterior.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el padró de contribuents per la Taxa del Servei d’Aigua Potable corresponent a l’exercici 2010.

Segon.- Exposar el públic aquest padró, pel termini de 20 dies, als efectes de presentació d’al•legacions o reclamacions.

Tercer.- En el supòsit que dins el termini d’informació pública no es presenti cap reclamació, aquest acord es considerarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap d'altre.

S'aprova la proposta per unanimitat.


14.- APROVACIÓ INICIAL DEL PADRÓ DE CONTRIBUENTS PER LA TAXA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

Vist el padró de contribuents per la Taxa del Servei de Clavegueram corresponent a l’exercici 2010, que ha estat revisat i depurat respecte l’exercici anterior.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el padró de contribuents per la Taxa del Servei de Clavegueram corresponent a l’exercici 2010.

Segon.- Exposar el públic aquest padró, pel termini de 20 dies, als efectes de presentació d’al•legacions o reclamacions.

Tercer.- En el supòsit que dins el termini d’informació pública no es presenti cap reclamació, aquest acord es considerarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap d'altre.

S'aprova la proposta per unanimitat.


15.- MODIFICACIÓ CONTRACTE EXPLOTACIÓ BAR RESTAURANT SOCIAL I GESTIÓ CENTRE POLIVALENT I APROVACIÓ PREUS 2010:

Vist el contracte especial administratiu per l’explotació d’un bar restaurant social situat al Centre Polivalent, carrer Pou del Glaç del municipi d’Aiguaviva i la gestió del Centre Polivalent (Server de consergeria i de neteja), subscrit amb Castaño Parra, S.C.

Vist que de cara adaptar el bar a les necessitats reals del poble i la naturalesa de bar restaurant social del mateix, es creu oportú la realització d’una sèrie de canvis en el contracte i en el plec de clàusules regulador.

Atès que el contracte, segons la clàusula primera del plec de clàusules es regula per la llei 30/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la llei de contractes del sector públic, pel mateix plec de clàusules i per la resta de legislació vigent en matèria de contractació pública.

Atès l’article 202 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, que estableix el règim jurídic general per la modificació dels contractes. En aquest es disposa que l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el mateix per raons d’interés públic i per atendre causes imprevistes. Aquestes modificacions, per la seva part, no podran afectar a les condicions essencials del contracte.

Vista la llista de preus per l’any 2010, presentada pel senyor Carlos Castaño, en qualitat d’adjudicatari, en data 21 de gener de 2010, i registre d’entrada número 47.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Modificar el plec de clàusules del contracte especial administratiu per l’explotació d’un bar-restaurant social situat al Centre Polivalent, carrer Pou del Glaç del municipi d’ Aiguaviva i la gestió del Centre Polivalent (consergeria i neteja), d’acord amb el que s’adjunta com a Annex.

SEGON.- Aprovar el llistat de preus per l’any 2010, presentat pel senyor Carlos Castaño en data 21 de gener de 2010 i trametre el present acord juntament amb una copia del llistat degudament diligenciat al peticionari.

TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura del nou contracte.

[...]

La proposta s'aprova amb el vot favorable de dos regidors del PIA, i dos regidors de CIU, i els vots en contra del regidor d'ERC-AM i dels regidors del grup AxC-PM.


16.- DELEGACIÓ ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN:

Atès l’article 47 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que disposa que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord de fixació dels preus públics és el ple de la Corporació.

Atès l’article 41 de dita llei que disposa que les Entitats Locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de la entitat Local, sempre que no concorrin les circumstàncies del fet imposable de les taxes.

Atès que els preus públics no tenen naturalesa de tributs.

Vist que per que fa al seu procediment d’aprovació, serà el propi dels preus públics, regulat en l’article 48 del TRLHL, no sent d’aplicació el règim reservat a les ordenances fiscals. Per tant, és suficient amb l’acord d’establiment i la publicació de dit acord, conforme el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic Comú de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú (LRJPAC).

Vist que en els municipis de règim comú, com el cas d’Aiguaviva, cap la possibilitat de delegació a la Junta de Govern, però aquesta possibilitat ha de ser interpretada i entesa en sentit restrictiu.

Atès el criteri fixat per la Sentencia 233/1999 del Tribunal Constitucional, en la que estableix que “El Ple únicament podrà delegar en la Comissió de Govern l’establiment o modificació d’aquells preus que no tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic, és a dir, aquells que s’exigeixen per serveis o activitats que no resulten indispensables per la vida personal o social dels particulars, en la que llur sol•licituds o recepció és voluntària i que son susceptibles de ser prestats pel sector privat.

Atès que els preus que seran objecte de delegació a la Junta de Govern per la seva futura determinació són activitats culturals diverses i la venta de productes d’autopromoció, i s’inclouen en el concepte de preus públics.
Atès que aquesta delegació es realitza amb l’objectiu de regular aquests preus públics amb major rapidesa, proporcionant una major seguretat jurídica als usuaris de les activitats ofertades per l'Ajuntament.

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern la determinació dels preus públics.

[...]

La proposta s'aprova amb el vot favorable de dos regidors del PIA, i dos regidors de CIU, i els vots en contra del regidor d'ERC-AM i dels regidors del grup AxC-PM.


17.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

17.1.- MOCIÓ CONJUNTA D'ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ALCALDES PEL TEMPORAL DE NEU DE 8 DE MARÇ DE 2010

Els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats pel temporal de neu del passat dia 8 de març han redactat conjuntament un manifest, en els que s'exposen els perjudicis i dificultats que els ciutadans dels seus municipis han hagut de viure aquests dies com a conseqüència de la manca de subministrament elèctric, a la vegada que demanen a les companyies elèctriques l'assumpció de responsabilitats i al Govern de Catalunya l'adopció de determinades mesures.

El text íntegre d'aquest manifest és el següent:

MANIFEST D’ALCALDES PEL TEMPORAL DE NEU 8 DE MARÇ 2010

“Refer el país, millorar els serveis: per la dignitat dels veïns de les comarques gironines”

Les comarques gironines, la nostra gent, els nostres municipis, les nostres empreses, han patit les conseqüències del temporal de neu i vent que es va produir el dilluns dia 8 de març.
Els alcaldes de les comarques gironines que hem viscut a primera línia des del dilluns l'evolució de la crisi, volem expressar a l'opinió pública del país, especialment als nostres conciutadans de les comarques gironines, i en nom d'ells, el nostre clam perquè l’experiència que ens ha tocat patir no es repeteixi mai més en allò que sigui responsabilitat de les administracions i de les empreses de serveis públics . Ha estat una experiència evitable en bona part. Una experiència que ha de servir per prendre mesures que millorin tot allò que sabem que ha fallat, si cal corregint protocols i destinant inversions, millorant coordinació, informació i recursos humans i materials.
Com a portaveus del món local volem expressar la nostra queixa per les dificultats que hem patit durant les fases més crítiques de la crisi, provocades per una manca de comunicació i d’informació, davant de les actuacions previstes per les administracions i les empreses de subministrament energètic, per les operadores de telecomunicacions, així com per les concessionàries d’infraestructures de la comunicació. No hi ha res pitjor que la poca informació, o d’insuficient.
La manca de subministrament elèctric, que ha estat el principal problema viscut i que n’ha comportat d’altres, s’està allargant molt més del que seria desitjable, i està provocant un greu perjudici a la ciutadania i al teixit econòmic i empresarial dels nostres municipis.

No és acceptable que en situacions com les viscudes, les companyies elèctriques actuïn amb tanta opacitat, i ofereixin als alcaldes una informació tant poc precisa, i sovint poc creïble. No és acceptable, que les companyies elèctriques actuïn amb tant poca celeritat per oferir alternatives a la manca de subministrament elèctric des de la xarxa. Aquesta manca de previsió i de resposta immediata, ha fet que el problema s’hagi allargat molt més del que és comprensible i tolerable en situacions d’emergència com la viscuda.

No és acceptable que aquesta manca de subministrament hagi provocat un greu problema sobre els sistemes de telecomunicació. Quan més els hem necessitat no els hem disposat, ni els hem pogut fer servir.
El col•lapse integral del sistema –llum, telecomunicacions, xarxa viària, transport públic, informació pública— ha caigut sobre les espatlles dels nostres conciutadans. Reconèixer-ho seria un acte de justícia i de reparació moral als centenars de milers d’afectats per aquest temporal, i reforçaria el servei que la política local ha prestat.

Hem hagut de destinar recursos econòmics, que no tenim, per poder donar resposta i protegir els nostres conciutadans mentre esperàvem, l'arribada d'una ajuda promesa que mai no acabava d'arribar. L’ajut ha arribat tard i no en la mesura necessària.

És per tot això que manifestem les següents reclamacions:

1. Que les companyies elèctriques assumeixin la responsabilitat que ha comportat la manca de subministrament elèctric, i les conseqüències que se’n deriven.

2. Que el Govern de Catalunya, recollint el clam dels alcaldes, exigeixi a les companyies elèctriques, que reestableixin , posant tots els mitjans necessaris, el subministrament elèctric a tota la població que ens aquests moments encara es troba afectada, en la major brevetat possible.
Així mateix, que obligui a les companyies elèctriques a fer una auditoria de l’estat de totes les línies de distribució, tant les afectades com no, a fi i efecte d’invertir-hi els recursos necessaris, perquè mai més, davant de situacions imprevistes, es repeteixi una situació com la que hem viscut.

3. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya revisi els protocols d’actuació i de protecció civil davant de situacions d’emergència, per tal de fer-los més àgils i operatius; i que els recursos necessaris es posin ràpidament al servei dels municipis i dels ciutadans.
Tanmateix, que es revisin i millorin els sistemes de comunicació i informació, tant pel que fa als serveis propis del Govern, com al dels altres operadors implicats en el territori.
4. Que davant les dificultats econòmiques dels nostres municipis, i tenint en compte l’esforç econòmic que hem hagut de suportar per fer front a l’emergència viscuda, que el Govern de Catalunya obri de manera immediata i àgil, línies d’ajuts als municipis per fer front a les despeses que els ajuntaments hem assumit per recuperar la normalitat, i per atendre als ciutadans afectats.
Igualment, i per fer front a les conseqüències del temporal, que els diferents departaments de la Generalitat implicats, obrin línies d’ajuts per minimitzar els efectes de la nevada, especialment pel que a la neteja de boscos i restauració de camins.

És per això que, fent-nos portaveu dels nostres veïns i veïnes, gosem alçar la veu col•lectivament per reclamar canvis en els protocols d’actuació, recursos i disculpes a qui en responsabilitat pertoqui perquè en el futur, quan s'esdevingui una nevada o altres situacions d’emergència no haguem de patir una situació com la que hem viscut i s’està vivint aquest dies. Que l'experiència ens serveixi a tots plegats per ser millor governants, millors servidors públics, millors prestadors de servei públic, millors ciutadans.

Finalment, volem agrair la comprensió i solidaritat dels nostres conciutadans, el suport desinteressat que hem rebut d’ells, i de moltes persones anònimes que ens estan ajudant. Així com també a tot el personal que ha intervingut en els operatius.

És per tot això que el Ple municipal d'Aiguaviva ACORDA:

PRIMER.- Adherir-se al manifest d'Alcaldes pel temporal de neu de 8 de març de 2010, el text del qual figura en la part expositiva d'aquest acord.

SEGON.- Notificar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al President del Parlament de Catalunya, als Presidents dels diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, al Conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d'Industria, Comerç i Turisme, al President de la Diputació de Girona, a la Presidenta del Consell Comarcal del Gironès, a tots els Alcaldes i Alcaldesses signants del manifest i a la companyia elèctrica ENDESA.

TERCER.- Traslladar aquest Acord a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya, per tal que incorporin aquest manifest en el document que ambdues entitats municipalistes aprovaran en l'acte conjunt que celebraran el proper dia 29 de març d'enguany.

S’aprova per unanimitat

17.2.-MOCIÓ CONSELL D'ALCALDES I ALCALDESSES DE LA COMARCA DEL GIRONÈS.


El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Gironès, reunit el dia 12 de març de 2010, vol agrair a la ciutadania les mostres de col.laboració i solidaritat rebudes durant aquests dies, així com agrair especialment l'esforç dels ciutadans i ciutadanes que de manera voluntària han col•laborat en el restabliment de la normalitat en els nostres municipis;

De la mateixa manera, manifestar el malestar dels alcaldes i alcaldesses davant la solitud que s'han trobat derivada de la manca de suport rebut des de l'administració superior a l'hora de fer arribar respostes eficaces a la ciutadania.

Per tot això, s'acorda per unanimitat:

PRIMER.- Exigir que se segueixi treballant sense escatimar esforços per restablir totalment els serveis de subministrament d'energia elèctrica i telefonia a tots els municipis afectats.

SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi les responsabilitats corresponents a les companyies subministradores de serveis (Fecsa – Endesa, companyies de telefonia, Renfe i Acesa) i que s'adopten mesures per tal que aquests fets no es repeteixin.

TERCER.- Un cop valorats els danys produïts per la nevada, que les diferents administracions supramunicipals donin el suport necessari per cobrar els costos econòmics derivats del restabliment a la normalitat de tots els municipis.

QUART.- Demanar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya un canvi en la convocatòria de subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d¡ocupació “Projecte Impuls-Treball” en el sentit d'ampliar la convocatòria i permetre contractar personal per a l'arranjament i neteja de boscos, camins, espais públics i mobiliari urbà malmès per la nevada.

És per això que el Ple Municipal d'Aiguaviva ACORDA:

PRIMER.- Donar suport a la resol.lució transcrita en la part expositiva.

SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Gironès.

S’aprova per unanimitat

18.- INFORMACIONS ALCALDIA

[...]


19.- PRECS I PREGUNTES.

[...]

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent des vint-i-tres hores i vuit minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.