CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE SETEMBRE

ORDRE DEL DIA:

 

1.      Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 10 de juny de 2010

2.      Aprovació  de l’Acta de la sessió extraordinària de 22 de juliol de 2010.

3.     Aprovació  de l’Acta de la sessió extraordinària urgent de 27 d’agost de 2010.

4.     Donar compte dels decrets i de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la data de convocatòria de la sessió ordinària anterior.

5.     Acceptació subvenció llar d’infants atorgada pel departament d’Educació.

6.     Aprovació Conveni Marc de col.laboració entre l’Ajuntament d’Aiguaviva, Fornells, Quart i Vilablareix, de suport a la tasca educativa de l’IES de Vilablareix.

7.     Acceptació cessió tram sobrer carretera GIV-5331 de la Diputació de Girona a l’Ajuntament d’Aiguaviva i aprovació Conveni Regulador.

8.     Aprovació determinació de les dues festes locals per a 2011.

9.     Aprovació de les bases per a la sol·licitud d’ajudes per a estudis, per als veïns d’Aiguaviva.

10.Adjudicació definitiva de l’obra “Portada en alta d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A. a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”.

11. Adjudicació provisional de l’obra “Piscina Municipal d’Aiguaviva”.

12.Modificació de l’ordenança fiscal núm.7: Reguladora del servei d’abastament d’aigua potable.

13.Modificació de l’Ordenança fiscal núm.6: Reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries.

14.Assumptes d’urgència.

15. Informació d’Alcaldia.

16. Precs i preguntes.

 

Aiguaviva, 7 de setembre de 2010

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde