Convocatòria Ple Ordinari de Març

ORDRE DEL DIA

1.              Aprovació de l’Acta de la sessió de 10 de desembre de 2010.

2.              Donar compte dels decrets i  de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la data de convocatòria de la sessió ordinària anterior.

3.              Aprovació inicial Projecte “Portada en alta d’aigües de Girona Salt i Sarrià, S.A. a la Canonada de l’abastament d’Aiguaviva”.

4.              Inici expedient contractació i aprovació plec clàusules i obertura procediment adjudicació del contracte d’obra  “Portada en alta d’aigües de Girona Salt i Sarrià, S.A. a la Canonada de l’abastament d’Aiguaviva”.

5.              Aprovació inicial Reglament Escola Bressol Aiguaviva.

6.              Aprovació inicial Consell Participació ciutadana.

7.              Aprovació Annex IV Ordenança Municipal reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic de sanejament de Girona.

8.              Acord integració al Consorci del transport públic de l’Àrea de Girona i aprovació dels estatuts.

9.              Aprovació Inicial Modificació puntual del Pla Parcial Puigtorrat-II.

10.          Aprovació projecte d’urbanització del Pla Parcial Puigtorrat-II

11.          Aprovació inicial del padró corresponent a la taxa del servei de recollida,transport, tractament i eliminació de residus sòlids urbans exercici 2010.

12.          Aprovació inicial del padró corresponent a la taxa per la prestació de serveis del cementiri municipal exercici 2010.

13.          Aprovació inicial del padró corresponent a la taxa del servei d’aigua potable exercici 2010.

14.          Aprovació inicial del padró corresponent a la taxa del servei de clavegueram exercici 2010.

15.          Modificació contracte Explotació Bar Restaurant Social i Gestió centre Espai polivalent i aprovació preus 2010.

16.          Delegació establiment de preus públics a favor de la Junta de Govern

17.          Assumptes d’urgència

18.          Informes d’Alcaldia

19.          Precs i preguntes

 

 

Aiguaviva, 15 de març de 2010

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde