SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

ELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA SÓN ELS SEGÜENTS:

 

1.       Aprovació de l’acta del Ple ordinari celebrat el dia 11 de desembre de 2008.

2.       Aprovació de l’acta del Ple extraordinari celebrat el dia 8 de gener de 2009.

3.       Aprovació de l’acta del Ple extraordinari celebrat el dia 5 de febrer de 2009.

4.       Coneixement dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de la data de la convocatòria anterior fins a la data de la convocatòria actual.

5.       Sol·licitud de subvenció per part de la comissió de festa per fer front a les despeses de les compres realitzades durant l’exercici 2008

6.       Sol·licitud de subvenció per part de l’associació de dones actives d’Aiguaviva.

7.       Sol·licitud de subvenció per part de l’escola d’educació infantil primària CEIP Vilademany. .

8.       Sol·licitud de subvenció per part de l’escola d’educació infantil primària CEIP Vilademany. .

9.       Sol·licitud de subvenció per part de la Plataforma per la llengua

10.    Aprovació de la certificació núm. 6 de “Escola bressol d’Aiguaviva”

11.    Aprovació inicial del padró corresponent a la taxa de servei de la recollida, transport, tractament i eliminació de residus sòlids urbans 

12.    Aprovació inicial del padró corresponent a la taxa per la prestació de serveis del cementiri municipals exercici 2009 

13.    Aprovació inicial del padró de contribuents per la taxa del servei d’aigua potable.

14.    Aprovació inicial del padró de contribuents per la taxa del servei de clavegueram

15.    Proposta de concessió de triennis

16.    Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del preu públic per la utilització de locals de titularitat municipal.

17.    Assumptes d’urgència

18.    Informacions Alcaldia

19.    Precs i preguntes.

 

Aiguaviva, 10 de març de 2009

Secundí López Pousa,

Alcalde