Convocatòria Ple Ordinari de Setembre

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari celebrat el dia 12 de juny de 2008.
  2. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari celebrat el dia 31 de juliol de 2008.
  3. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari celebrat el dia 19 d’agost de 2008.

4.       Coneixement dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de la data de la convocatòria anterior fins a la data de la convocatòria actual.

5.       Proposta de ratificació del conveni de participació econòmica al finançament de l’execució parcial de l’obra titulada “Projecte constructiu de la xarxa d’abastament d’aigua potable a la zona de la Granja i Can Prats al T.M. d’Aiguaviva”. 

6.       Sol·licitud de subvenció per part de la comissió de festa per fer front a la despesa de la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil.

7.       Sol·licitud de subvenció per part de la comissió de festa per fer front a la despesa de la Festa Major.

8.       Sol·licitud de subvenció sol·licitada per l’associació contra el càncer.

9.       Aprovació de la certificació núm. 1 de “Escola bressol d’Aiguaviva”

10.   Determinació de les dues festes locals per a l’any 2009.

11.   Proposta d’aprovació dels Comptes Generals de la corporació any 2007

12.   Petició de permís de lactància i reducció de jornada. .

  1. Assumptes d’urgència
  2. Informacions Alcaldia
  3. Precs i preguntes.